California Mỹ:Phẫnnộ trước lời khai ghê sợ của bà mẹ trực tiếp sát hại 3 đứa con nhỏ của mình.

𝗠̼𝗼̼̣̼̼̂𝘁̼ ̼𝗽̼𝗵̼𝘂̼̣̼ ̼𝗻̼𝘂̛̼̼̼̃ ̼𝗯̼𝗶̼̣̼ ̼𝗯̼.̼.̼.̼𝘂̼𝗼̼̣̼̼̂𝗰̼ ̼𝘁̼.̼.̼.̼𝗼̼̣̼̼̂𝗶̼ ̼𝗴̼𝗶̼.̼.̼.̼𝗲̼̼̼̂́𝘁̼ ̼𝗯̼𝗮̼ ̼đ̼𝘂̛̼̼̼́𝗮̼ ̼𝗰̼𝗼̼𝗻̼ ̼𝗻̼𝗵̼𝗼̼̼̉ ̼𝗰̼𝘂̼̼̉𝗮̼ ̼𝗺̼𝗶̼̼̀𝗻̼𝗵̼ ̼𝘁̼𝗿̼𝗼̼𝗻̼𝗴̼ ̼𝗰̼𝗮̼̼̆𝗻̼ ̼𝗵̼𝗼̼̣̼̼̂ ̼𝗼̛̼̼̼̉ ̼𝗥̼𝗲̼𝘀̼𝗲̼𝗱̼𝗮̼ ̼đ̼𝗮̼̼̃ ̼𝘁̼𝗵̼.̼.̼.̼𝘂̛̼̼̼̀𝗮̼ ̼𝗻̼𝗵̼.̼.̼.̼𝗮̼̣̼̼̂𝗻̼ ̼đ̼𝗮̼̼̃ ̼𝗱̼.̼.̼.̼𝗶̼̼̀𝗺̼ ̼𝗰̼𝗵̼.̼.̼.̼𝗲̼̼̼̂́𝘁̼ ̼𝗰̼𝗵̼𝘂̼̼́𝗻̼𝗴̼ ̼𝘃̼𝗼̛̼̼̼́𝗶̼ ̼𝗻̼𝗵̼𝘂̛̼̼̼̃𝗻̼𝗴̼ ̼𝗴̼𝗶̼̼̀ ̼𝗰̼𝗼̼̼̂ ̼𝗮̼̼̼̂́𝘆̼ … Read More

k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼:n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n b̼ị̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼

𝗩𝗮 𝗰𝗵𝗮̣𝗺 𝘃𝗼̛́𝗶 𝘅𝗲 𝗯𝗮 𝗴𝗮́𝗰 𝗰𝗵𝗼̛̉ 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘀𝗮̆́𝘁 𝗹𝗼𝗮̣𝗶 𝗽𝗵𝗶 𝟭𝟬, 𝗻𝗮𝗺 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗶𝗲̂𝗻 𝗼̛̉ 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝗔𝗻 𝗯𝗶̣ 𝟭𝟭 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘀𝗮̆́𝘁 đ…𝗮̂𝗺 𝘅𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗰𝗵𝗮̂𝗻 𝘁𝗿𝗮́𝗶. 𝗡𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗱𝗮̂𝗻 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 … Read More

D̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲v̲à̲ ̲8̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲x̲ả̲ ̲s̲ú̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲I̲n̲d̲i̲a̲n̲a̲p̲o̲l̲i̲s̲ ̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲M̲ỹ̲

INDIANAPOLIS – 𝗖𝘂̛̣𝘂 𝗻𝗵𝗮̂𝗻 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 đ𝗮̃ 𝗯𝗮̆́𝗻 𝗰𝗵𝗲̂́𝘁 8 người tại một cơ sở của FedEx ở 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶𝘀 đ𝗮̃ 𝗯𝗶̣ 𝗰𝗮́𝗰 đ𝗮̣̆𝗰 𝘃𝘂̣ 𝗙𝗕𝗜 𝗽𝗵𝗼̉𝗻𝗴 𝘃𝗮̂́𝗻 vào năm ngoái, sau … Read More

Cộng đồng mạng p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ trước t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼’x̼á̼c̼h̼ ̼m̼é̼’ “l̼ô̼i̼ tất cả nghệ sĩ ra ̼c̼h̼ử̼i̼” của bà Hằng,vợ ông Dũng “̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼

Lúc đầu, cá nhân tôi nghĩ, 𝗰𝗵𝗶̣ 𝗯𝗮̉𝗼 𝘃𝗲̣̂ 𝗯𝗮̉𝗻 𝘁𝗵𝗮̂𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮 đ𝗶̀𝗻𝗵 𝗻𝗲̂𝗻 𝘁𝗼̂́ 𝗰𝗮́𝗼 những 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗶 chị cho là”𝗹𝘂̛̀𝗮 đ𝗮̉𝗼” của ông V…õ Hoàng Yên 𝗿𝗮 … Read More

Nóng:Đài Loan 26 ACE người Việt 𝖇𝖎̣ 𝖇𝖆̆́𝖙. Đã 𝔠𝔞̉𝔫𝔥 𝔟𝔞́𝔬 𝔱𝔬̛́𝔦 𝔠𝔞̉ ngàn lần rồi, 𝔱𝔥𝔞̣̂𝔫 𝔱𝔯𝔬̣𝔫𝔤 𝔳𝔬̛́𝔦 𝔪𝔞̣𝔫𝔤 𝔰𝔬̂́𝔫𝔤 của mình.

Đ͟Ừ͟N͟G͟ ͟D͟Ạ͟I͟ ͟V͟Ư͟Ợ͟T͟ ͟B͟I͟Ể͟N͟ ͟S͟A͟N͟G͟ ͟Đ͟À͟I͟ ͟L͟O͟A͟N͟ ͟T͟R͟O͟N͟G͟ ͟T͟H͟Ờ͟I͟ ͟Đ͟I͟Ể͟M͟ ͟D͟Ị͟C͟H͟ ͟B͟Ệ͟N͟H͟ ͟3͟5͟ ͟N͟G͟Ư͟Ờ͟I͟ ͟V͟I͟Ệ͟T͟ ͟N͟A͟M͟ ͟B͟Ị͟ ͟B͟Ắ͟T͟ ͟Đ͟Ã͟ ͟C͟Ả͟N͟H͟ ͟B͟Á͟O͟ ͟Đ͟Ế͟N͟ ͟C͟Ả͟ ͟N͟G͟À͟N͟ ͟L͟Ầ͟N͟ ͟R͟Ồ͟I͟ ͟M͟À͟ ͟A͟C͟E͟ ͟V͟Ẫ͟N͟ ͟K͟H͟Ô͟N͟G͟ … Read More

̶X̶ả̶ ̶s̶ú̶n̶g̶ ̶đ̶i̶ê̶n̶ ̶c̶u̶ồ̶n̶g̶ ở bang Indiana Mỹ, ít nhất 8 người c̶h̶ế̶t̶,̶ ̶60 người b̶ị̶ ̶t̶h̶ư̶ơ̶n̶g̶

Đã có ít nhất 8 người c̶h̶ế̶t̶ và khoảng 60 người b̶ị̶ ̶t̶h̶ư̶ơ̶n̶g̶ ̶t̶r̶o̶n̶g̶ ̶v̶ụ̶ ̶x̶ả̶ ̶s̶ú̶n̶g̶ ̶v̶ừ̶a̶ ̶x̶ả̶y̶ ̶r̶a̶ tại một cơ sở của hãng chuyển phát nhanh FedEx … Read More

R̲ú̲n̲g̲đ̲ộ̲n̲g̲:̲T̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲1̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲M̲ỹ̲ ̲b̲ắ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲t̲ư̲ở̲i̲,̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲ ̲t̲ộ̲t̲ ̲c̲ù̲n̲g̲

Đ͙o͙ạ͙n͙ ͙v͙i͙d͙e͙o͙ ͙g͙â͙y͙ ͙s͙ố͙c͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙b͙ố͙ ͙đ͙ú͙n͙g͙ ͙v͙à͙o͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙đ͙i͙ể͙m͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙M͙ỹ͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙r͙ú͙n͙g͙ ͙đ͙ộ͙n͙g͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙v͙ụ͙ ͙c͙ả͙n͙h͙ ͙s͙á͙t͙ ͙b͙ắ͙n͙ ͙c͙h͙ế͙t͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙D͙a͙u͙n͙t͙e͙ ͙W͙r͙i͙g͙h͙t͙ ͙h͙ô͙m͙ ͙1͙1͙/͙4͙ ͙ở͙ ͙n͙g͙o͙ạ͙i͙ ͙ô͙ … Read More

Đài Loan: Đ𝐨̣̂𝐭𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝑏𝑎̆́𝑡𝑔𝑖𝑢̛̃ 3 nữ lao động Việt 𝖇𝖆́𝖓 𝖉𝖆̂𝖒 𝖙𝖆̣̂𝖕 𝖙𝖍𝖊̂̉với 3nam đồngnghiệp ở Đài Bắc,công bố danh tính.

Theo đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ả͟.͟n͟h͟ ͟s͟.͟á͟t͟ Đài Bắc khi nhận được thông tin từ một hàng xóm c͟.͟ả͟n͟h͟ ͟s͟.͟á͟t͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ộ͟t͟ ͟k͟í͟c͟h͟ ͟b͟.͟ắ͟t͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟6͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟d͟â͟n͟.͟ Trong đó có … Read More

𝑪𝒉𝒖𝒏𝒈𝒕𝒂𝒚 𝒈𝒊𝒖́𝒑đ𝒐̛̃ 𝒕𝒊̀𝒎𝒌𝒊𝒆̂́𝒎 𝒍𝒂𝒐đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝖒𝖆̂́𝖙 𝖙𝖎́𝖈𝖍 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑒𝑜𝑛𝑢́𝑖 ở𝑁𝑔ℎ𝑖 𝐿𝑎𝑛, Đ𝑎̀𝑖 𝐵𝑎̆́𝑐

MỖI CHIASẺ LÀ THÊM MỘT CƠ HỘI ĐỂ GIA ĐÌNH SỚM TÌM ĐƯỢC BẠN ẤY Cộng đồng người Việt tại Đài Loan chung taygiúp đỡ Chị Nguyễn Phan Cẩm Thành … Read More

Đài Loan:Từ ngày 20/04/2021cho phép lao động Việt chuyển chủ giữa chừng, chuyển việc trái ngành ở lại tối đa 3đến 5năm

Theo cơ quan chính phủ Đài Loan vừa đưa ra quyết định hôm nay ngày 14/04 dưới sự chủ trì của Tổng thống Thái Anh Văn. Bắt đầu từ ngày … Read More