Tin Tức

California 2/2: cô gái Việt chếtThảm trong ngày cưới

𝐋à 𝐦ộ𝐭 𝐜ô 𝐠á𝐢 𝐠ố𝐜 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐱𝐢𝐧𝐡 đẹ𝐩 𝐯à 𝐭à𝐢 𝐧ă𝐧𝐠, 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐭ưở𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐋𝐞 𝐬ẽ 𝐜ó 𝐦ộ𝐭 𝐭ươ𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢 𝐭ố𝐭 đẹ𝐩 ở 𝐩𝐡í𝐚 𝐭𝐫ướ𝐜 𝐯ớ𝐢 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐜ố𝐧𝐠 𝐡𝐢ế𝐧 𝐥ớ𝐧 𝐥𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐱ã 𝐡ộ𝐢 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 𝐜𝐡ẳ𝐧𝐠 𝐚𝐢 𝐧𝐠ờ, 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐠á𝐢 ấ𝐲 𝐥ạ𝐢 𝐩𝐡ả𝐢 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐛𝐢𝐤ị𝐜𝐡 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐭𝐡ả..𝐦 𝐭𝐡ươ..𝐧𝐠.

𝐂ô 𝐠á𝐢 𝐠ố𝐜 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐭à𝐢 𝐬ắ𝐜 𝐯ẹ𝐧 𝐭𝐨à𝐧

𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐋𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚 đì𝐧𝐡 𝐜ó 𝐜𝐡𝐚 𝐦ẹ 𝐥à 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐌ỹ 𝐠ố𝐜 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐯à 𝐜ả 𝐧𝐡à 𝐜ô 𝐬ố𝐧𝐠 𝐭ạ𝐢 𝐂𝐚𝐥𝐢𝐟𝐨𝐫𝐧𝐢𝐚. 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐭ừ 𝐤𝐡𝐢 𝐜ò𝐧 𝐧𝐡ỏ, 𝐜ô 𝐠á𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧ă𝐦 𝟏𝟗𝟖𝟓 𝐧à𝐲 đượ𝐜 𝐛𝐢ế𝐭 đế𝐧 𝐥à 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐜ó 𝐭𝐫í 𝐭𝐡ô𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐫ờ𝐢 𝐩𝐡ú. 𝐊𝐡𝐢 đ𝐢 𝐡ọ𝐜, 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐋𝐞 𝐥𝐮ô𝐧 đạ𝐭 đượ𝐜 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐭í𝐜𝐡 𝐡ọ𝐜 𝐭ậ𝐩 đá𝐧𝐠 𝐧𝐠ưỡ𝐧𝐠 𝐦ộ. 𝐂à𝐧𝐠 𝐥ê𝐧 𝐜ấ𝐩 𝐛ậ𝐜 𝐜𝐚𝐨 𝐡ơ𝐧, 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐋𝐞 𝐜à𝐧𝐠 𝐜ó 𝐡ứ𝐧𝐠 𝐭𝐡ú đặ𝐜 𝐛𝐢ệ𝐭 𝐯ớ𝐢 𝐥ĩ𝐧𝐡 𝐯ự𝐜 𝐭𝐨á𝐧 𝐡ọ𝐜 𝐯à 𝐬ở 𝐭𝐡í𝐜𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢ê𝐧 𝐜ứ𝐮 𝐜á𝐜 𝐧𝐠à𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐡ọ𝐜 𝐤𝐡á𝐜.

𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐋𝐞 𝐥à 𝐭𝐡ủ 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐤𝐡𝐢 𝐭ố𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐩 𝐭𝐫ườ𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐡ọ𝐜 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐞 𝐯à đượ𝐜 𝐛ì𝐧𝐡 𝐜𝐡ọ𝐧 𝐥à “𝐄𝐢𝐧𝐬𝐭𝐞𝐢𝐧 𝐭𝐡ế 𝐡ệ 𝐭𝐢ế𝐩 𝐭𝐡𝐞𝐨”. 𝐍𝐠𝐨à𝐢 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐭í𝐜𝐡 𝐡ọ𝐜 𝐭ậ𝐩 𝐤𝐡ủ𝐧𝐠, 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐋𝐞 𝐜ò𝐧 đượ𝐜 𝐛𝐢ế𝐭 đế𝐧 𝐥à 𝐦ộ𝐭 𝐜ô 𝐠á𝐢 𝐝𝐮𝐲ê𝐧 𝐝á𝐧𝐠 𝐯à 𝐱𝐢𝐧𝐡 đẹ𝐩, 𝐦𝐚𝐧𝐠 đậ𝐦 𝐧é𝐭 Á Đô𝐧𝐠. 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦ắ𝐭 𝐛ạ𝐧 𝐛è, 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐋𝐞 𝐥à 𝐦ộ𝐭 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐫ấ𝐭 𝐡à𝐢 𝐡ướ𝐜, 𝐥𝐮ô𝐧 𝐥ạ𝐜 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐯à 𝐭𝐫à𝐧 đầ𝐲 𝐧ă𝐧𝐠 𝐥ượ𝐧𝐠. 𝐂ó 𝐭𝐡ể 𝐧ó𝐢 𝐫ằ𝐧𝐠, 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐋𝐞 𝐥à 𝐦ộ𝐭 𝐜ô 𝐠á𝐢 𝐭𝐫ẻ đá𝐧𝐠 𝐧𝐠ưỡ𝐧𝐠 𝐦ộ, 𝐜ả 𝐯ề 𝐡ọ𝐜 𝐭𝐡ứ𝐜, 𝐧𝐠𝐨ạ𝐢 𝐡ì𝐧𝐡 𝐥ẫ𝐧 𝐧𝐡â𝐧 𝐜á𝐜𝐡.

𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐋𝐞 𝐥à 𝐜ô 𝐠á𝐢 𝐠ố𝐜 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐭à𝐢 𝐧ă𝐧𝐠 𝐯à 𝐱𝐢𝐧𝐡 đẹ𝐩.

𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐋𝐞 đượ𝐜 𝐛ì𝐧𝐡 𝐜𝐡ọ𝐧 𝐥à “𝐄𝐢𝐧𝐬𝐭𝐞𝐢𝐧 𝐭𝐡ế 𝐡ệ 𝐭𝐢ế𝐩 𝐭𝐡𝐞𝐨”.

𝐓𝐡ầ𝐲 𝐓𝐨𝐧𝐲 𝐃𝐞𝐕𝐢𝐥𝐥𝐞, 𝐇𝐢ệ𝐮 𝐭𝐫ưở𝐧𝐠 𝐓𝐫ườ𝐧𝐠 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐞, 𝐭ừ𝐧𝐠 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐱é𝐭: “𝐄𝐦 ấ𝐲 𝐥à 𝐦ộ𝐭 𝐡ọ𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜ó 𝐧𝐡â𝐧 𝐜á𝐜𝐡, 𝐧ă𝐧𝐠 độ𝐧𝐠, đượ𝐜 𝐭𝐡ầ𝐲 𝐜ô 𝐯à 𝐛ạ𝐧 𝐛è 𝐲ê𝐮 𝐪𝐮ý. 𝐓ấ𝐭 𝐜ả 𝐭𝐡ầ𝐲 𝐜ô ở đâ𝐲 đề𝐮 𝐜ó ấ𝐧 𝐭ượ𝐧𝐠 𝐬â𝐮 𝐬ắ𝐜 𝐯ề 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞. 𝐄𝐦 ấ𝐲 𝐥à 𝐦ộ𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐢 𝐡ọ𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐮ấ𝐭 𝐬ắ𝐜 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐜ủ𝐚 𝐥ớ𝐩 𝟏𝟐 𝐯à 𝐥à 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐬ố𝐧𝐠 𝐜ó 𝐥ý 𝐭ưở𝐧𝐠”.

𝐍𝐠𝐨à𝐢 𝐫𝐚, 𝐜ô 𝐠á𝐢 𝐭𝐫ẻ 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐥à 𝐦ộ𝐭 𝐭ì𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲ệ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭í𝐜𝐡 𝐜ự𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐭𝐡í 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐦 𝐛ệ𝐧𝐡 𝐥ý 𝐭ạ𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐲 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐮ộ𝐜 𝐭𝐡ị 𝐭𝐫ấ𝐧 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞𝐫𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞. 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐥à𝐦 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐫ấ𝐭 𝐧ă𝐧𝐠 𝐧ổ 𝐯à 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟎𝟑 𝐜ô đượ𝐜 𝐛ầ𝐮 𝐜𝐡ọ𝐧 𝐥à 𝐭ì𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲ệ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐱𝐮ấ𝐭 𝐬ắ𝐜 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧ă𝐦. 𝐕ớ𝐢 𝐭à𝐢 𝐧ă𝐧𝐠 ư𝐮 𝐭ú 𝐜ù𝐧𝐠 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐭í𝐜𝐡 𝐧ổ𝐢 𝐭𝐫ộ𝐢 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡, 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐋𝐞 đã 𝐝ễ 𝐝à𝐧𝐠 𝐯ượ𝐭 𝐪𝐮𝐚 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 đố𝐢 𝐭𝐡ủ để 𝐧𝐡ậ𝐧 đượ𝐜 𝐡ọ𝐜 𝐛ổ𝐧𝐠 𝐥ê𝐧 đế𝐧 𝟏𝟔𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃 (𝐡ơ𝐧 𝟑,𝟔 𝐭ỷ đồ𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭ỷ 𝐠𝐢á 𝐡𝐢ệ𝐧 𝐭ạ𝐢) ở 𝐭𝐫ườ𝐧𝐠 đạ𝐢 𝐡ọ𝐜 𝐑𝐨𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 ở 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤.

𝐍ă𝐦 𝟐𝟎𝟎𝟕, 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐭𝐢ế𝐩 𝐭ụ𝐜 đă𝐧𝐠 𝐤ý 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐡ọ𝐜 𝐤𝐡ó𝐚 𝐡ọ𝐜 𝐲 𝐝ượ𝐜 𝐧â𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐜ủ𝐚 𝐭𝐫ườ𝐧𝐠 Đạ𝐢 𝐡ọ𝐜 𝐘𝐚𝐥𝐞. 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐋𝐞 𝐝ự đị𝐧𝐡 𝐩𝐡ấ𝐧 đấ𝐮 𝐭ớ𝐢 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟏𝟑 𝐬ẽ 𝐜ó đượ𝐜 𝐛ằ𝐧𝐠 𝐓𝐢ế𝐧 𝐬ĩ. 𝐁ê𝐧 𝐜ạ𝐧𝐡 𝐜𝐨𝐧 đườ𝐧𝐠 𝐡ọ𝐜 𝐡à𝐧𝐡 𝐫ộ𝐧𝐠 𝐦ở 𝐯ớ𝐢 𝐦ộ𝐭 𝐭ươ𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢 𝐫ự𝐜 𝐫ỡ ở 𝐩𝐡í𝐚 𝐭𝐫ướ𝐜, 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐋𝐞 𝐜ò𝐧 𝐜ó 𝐭ì𝐧𝐡 𝐲ê𝐮 đẹ𝐩 𝐯ớ𝐢 𝐛ạ𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐉𝐨𝐧𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐖𝐢𝐝𝐚𝐰𝐬𝐤𝐲, 𝐦ộ𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭ố𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐩 𝐧𝐠à𝐧𝐡 𝐯ậ𝐭 𝐥ý 𝐯à 𝐭𝐨á𝐧 𝐡ọ𝐜 ứ𝐧𝐠 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐭ạ𝐢 Đạ𝐢 𝐡ọ𝐜 𝐂𝐨𝐥𝐮𝐦𝐛𝐢𝐚.

𝐂ô 𝐠á𝐢 𝐭𝐫ẻ 𝐜ó 𝐦ố𝐢 𝐭ì𝐧𝐡 𝐭𝐮𝐲ệ𝐭 đẹ𝐩 𝐯ớ𝐢 𝐛ạ𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐉𝐨𝐧𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐖𝐢𝐝𝐚𝐰𝐬𝐤𝐲.

𝐒𝐚𝐮 𝐦ộ𝐭 𝐭𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐲ê𝐮 𝐧𝐡𝐚𝐮, 𝐡ọ đã đí𝐧𝐡 𝐡ô𝐧 𝐯à 𝐝ự đị𝐧𝐡 𝐬ẽ 𝐭ổ 𝐜𝐡ứ𝐜 𝐥ễ 𝐜ướ𝐢 𝐯à𝐨 𝐧𝐠à𝐲 𝟑/1. Đá𝐧𝐠 𝐥ẽ đó 𝐬ẽ 𝐥à 𝐧𝐠à𝐲 𝐡ạ𝐧𝐡 𝐩𝐡ú𝐜 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮ộ𝐜 đờ𝐢 𝐜ô 𝐠á𝐢 𝐭à𝐢 𝐠𝐢ỏ𝐢 𝐭𝐡ế 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐚𝐢 𝐧𝐠ờ 𝐛𝐢 𝐤ị𝐜𝐡 đã 𝐱ả𝐲 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐢ế𝐧 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐦ã𝐢 𝐦ã𝐢 𝐜𝐡ẳ𝐧𝐠 𝐭𝐡ể 𝐥à𝐦 𝐜ô 𝐝â𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠à𝐲 𝐯𝐮𝐢 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.

𝐁𝐢 𝐤ị𝐜𝐡 đẫ𝐦 𝐦á..𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠à𝐲 𝐜ướ𝐢

Đú𝐧𝐠 𝐯à𝐨 𝐧𝐠à𝐲 𝐜ướ𝐢, 𝐠𝐢𝐚 đì𝐧𝐡 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐬é𝐭 đá𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐢: 𝐓𝐡𝐢 𝐭𝐡ể 𝐜ủ𝐚 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 đượ𝐜 𝐭ì𝐦 𝐭𝐡ấ𝐲 𝐭ạ𝐢 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐭𝐡í 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐦 ở 𝐭ư 𝐭𝐡ế 𝐥ộ𝐧 𝐧𝐠ượ𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐞 𝐭ườ𝐧𝐠. Đượ𝐜 𝐛𝐢ế𝐭, 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐭𝐡í 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐦 𝐧à𝐲 𝐧ằ𝐦 ở 𝐝ướ𝐢 𝐭ầ𝐧𝐠 𝐡ầ𝐦 𝐭ạ𝐢 𝐭ò𝐚 𝐧𝐡à 𝐭𝐫ê𝐧 đườ𝐧𝐠 𝐀𝐦𝐢𝐬𝐭𝐚𝐝, 𝐭𝐡𝐮ộ𝐜 𝐤𝐡𝐮 𝐯ự𝐜 Đạ𝐢 𝐡ọ𝐜 𝐘𝐚𝐥𝐞. 𝐌ọ𝐢 𝐯ậ𝐭 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐯í 𝐭𝐢ề𝐧, đ𝐢ệ𝐧 𝐭𝐡𝐨ạ𝐢 𝐝𝐢 độ𝐧𝐠 𝐜ủ𝐚 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 đề𝐮 đượ𝐜 𝐭ì𝐦 𝐭𝐡ấ𝐲 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡ò𝐧𝐠. 𝐁ộ 𝐪𝐮ầ𝐧 á𝐨 𝐝í𝐧𝐡 đầ𝐲 𝐦á..𝐮 𝐜ủ𝐚 𝐧ạ..𝐧 𝐧𝐡â..𝐧 𝐜ũ𝐧𝐠 đượ𝐜 𝐭ì𝐦 𝐭𝐡ấ𝐲 𝐠𝐢ấ𝐮 𝐭𝐫ê𝐧 𝐭𝐫ầ𝐧 𝐧𝐡à 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜ù𝐧𝐠 𝐦ộ𝐭 𝐭ò𝐚 𝐧𝐡à. 𝐗é𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐦 𝐩𝐡á𝐩 𝐲 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡ấ𝐲 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 đã 𝐛ị 𝐜ưỡ𝐧𝐠 𝐡𝐢ế𝐩 𝐯à 𝐛ị 𝐠𝐢..ế𝐭 𝐜𝐡..ế𝐭.

𝐃ự𝐚 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐜á𝐜 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐚𝐧𝐧𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡ấ𝐲, 𝐯à𝐨 𝐛𝐮ổ𝐢 𝐬á𝐧𝐠 𝐧𝐠à𝐲 𝟖/𝟗, 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 đã 𝐫ờ𝐢 𝐤𝐡ỏ𝐢 𝐜ă𝐧 𝐡ộ để đế𝐧 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢ê𝐧 𝐜ứ𝐮 𝐜ủ𝐚 Đạ𝐢 𝐡ọ𝐜 𝐘𝐚𝐥𝐞. 𝐕à𝐨 𝐤𝐡𝐨ả𝐧𝐠 𝟏𝟎 𝐠𝐢ờ 𝐬á𝐧𝐠 𝐜ù𝐧𝐠 𝐧𝐠à𝐲, 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 đ𝐢 𝐛ộ 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭ò𝐚 𝐧𝐡à 𝐛ê𝐧 𝐜ạ𝐧𝐡 để 𝐤𝐢ể𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐜𝐡ú 𝐜𝐡𝐮ộ𝐭 𝐬ẽ 𝐦𝐚𝐧𝐠 đ𝐢 𝐭𝐡í 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐦. 𝐂𝐂𝐓𝐕 𝐭ạ𝐢 𝐭ò𝐚 𝐧𝐡à 𝐠𝐡𝐢 𝐥ạ𝐢 đượ𝐜 𝐜ả𝐧𝐡 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲ể𝐧 𝐠𝐢ữ𝐚 𝐡𝐚𝐢 𝐭ò𝐚 𝐧𝐡à, 𝐜ô 𝐦ặ𝐜 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐡𝐢ế𝐜 𝐯á𝐲 𝐧â𝐮 𝐯à á𝐨 𝐬ơ 𝐦𝐢 𝐦à𝐮 𝐱𝐚𝐧𝐡. Đó 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐥à 𝐡ì𝐧𝐡 ả𝐧𝐡 𝐜𝐮ố𝐢 𝐜ù𝐧𝐠 𝐜ủ𝐚 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 đượ𝐜 𝐭𝐫ô𝐧𝐠 𝐭𝐡ấ𝐲.

𝐇ì𝐧𝐡 ả𝐧𝐡 𝐜𝐮ố𝐢 𝐜ù𝐧𝐠 𝐜ủ𝐚 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 đượ𝐜 𝐧𝐡ì𝐧 𝐭𝐡ấ𝐲 𝐭𝐫ướ𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐦ấ𝐭 𝐭í𝐜𝐡.

𝐌ã𝐢 𝐜𝐡𝐨 đế𝐧 𝐤𝐡𝐨ả𝐧𝐠 𝟗 𝐠𝐢ờ 𝐭ố𝐢 𝐧𝐠à𝐲 𝐡ô𝐦 đó, 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐛ạ𝐧 𝐜ù𝐧𝐠 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐡ấ𝐲 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐲 𝐭𝐫ở 𝐯ề 𝐯à 𝐡ọ 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐡ể 𝐥𝐢ê𝐧 𝐥ạ𝐜 đượ𝐜 𝐯ớ𝐢 𝐜ô 𝐧ê𝐧 đã 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡ó𝐧𝐠 𝐛á𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐜ả𝐧𝐡𝐬á𝐭. 𝐓ú𝐢 𝐱á𝐜𝐡 𝐯à đ𝐢ệ𝐧 𝐭𝐡𝐨ạ𝐢 𝐜ủ𝐚 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐯ẫ𝐧 𝐜ò𝐧 để 𝐧𝐠𝐮𝐲ê𝐧 𝐭ạ𝐢 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐭𝐡í 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐦 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 𝐜𝐡ẳ𝐧𝐠 𝐦ộ𝐭 𝐚𝐢 𝐭𝐡ấ𝐲 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞. 𝐂ô 𝐠á𝐢 𝐭𝐫ẻ đã 𝐛𝐢ế𝐧 𝐦ấ𝐭 đ𝐢 đâ𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐠à𝐲 𝐜ướ𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐜ậ𝐧 𝐤ề? 𝐊𝐡𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐲 𝐱𝐮ấ𝐭 𝐥ạ𝐢 đ𝐨ạ𝐧 𝐛ă𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐢 𝐡ì𝐧𝐡 𝐜ủ𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐚𝐧 𝐧𝐢𝐧𝐡, 𝐜ả𝐧𝐡𝐬á𝐭 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐡ấ𝐲 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐫ờ𝐢 𝐤𝐡ỏ𝐢 𝐭ò𝐚 𝐧𝐡à.


𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐢 𝐭𝐡ể 𝐜ủ𝐚 𝐜ô 𝐠á𝐢 𝐱ấ𝐮 𝐬ố đượ𝐜 𝐩𝐡á𝐭 𝐡𝐢ệ𝐧, 𝐠𝐢𝐚 đì𝐧𝐡 𝐜ù𝐧𝐠 𝐜𝐡ồ𝐧𝐠 𝐬ắ𝐩 𝐜ướ𝐢 𝐜ủ𝐚 𝐜ô 𝐠á𝐢 𝐭𝐫ẻ đề𝐮 𝐛ị𝐬ố𝐜 𝐯à 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐡ể 𝐭𝐢𝐧 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 đầ𝐲 đ𝐚𝐮đớ𝐧 𝐧à𝐲. Đ𝐢ề𝐮 𝐦à 𝐦ọ𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜 𝐡ơ𝐧 𝐜ả 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐥à 𝐯ì 𝐬𝐚𝐨 𝐦ộ𝐭 𝐜ô 𝐠á𝐢 đá𝐧𝐠 𝐲ê𝐮, 𝐝ễ 𝐦ế𝐧 𝐧𝐡ư 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞, 𝐜𝐡ư𝐚 𝐭ừ𝐧𝐠 𝐠â𝐲 𝐭𝐡ù𝐡ằ𝐧 𝐯ớ𝐢 𝐚𝐢 𝐥ạ𝐢 𝐛ị 𝐬á..𝐭 𝐡..ạ𝐢 𝐦ộ𝐭 𝐜á𝐜𝐡 𝐝..ã 𝐦𝐚..𝐧 đế𝐧 𝐭𝐡ế? 𝐆𝐢𝐚 đì𝐧𝐡 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐡ề 𝐧𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐠ờ 𝐚𝐢 𝐜ó 𝐭𝐡ể 𝐥𝐢ê𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 đế𝐧 𝐯ụ 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐯ì 𝐭𝐡ườ𝐧𝐠 𝐧𝐠à𝐲 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐫ấ𝐭 𝐡ò𝐚 đồ𝐧𝐠 𝐯à đượ𝐜 𝐦ọ𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐲ê𝐮 𝐪𝐮ý.

𝐆𝐢𝐚 đì𝐧𝐡 𝐜ô 𝐠á𝐢 𝐠ố𝐜 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐬ố𝐜 𝐧ặ𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐢𝐧 𝐝..ữ.

𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐪𝐮á 𝐭𝐫ì𝐧𝐡 đ𝐢ề𝐮𝐭𝐫𝐚, 𝐜ả𝐧𝐡 𝐬á𝐭 𝐬𝐮𝐲 𝐥𝐮ậ𝐧 𝐫ằ𝐧𝐠 𝐭ạ𝐢 𝐦ộ𝐭 𝐧ơ𝐢 đượ𝐜 𝐛ả𝐨 𝐦ậ𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢ê𝐦 𝐧𝐠ặ𝐭 𝐯ớ𝐢 𝟕𝟓 𝐜𝐡𝐢ế𝐜 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐝õ𝐢 𝐧𝐡ư 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐭𝐡í 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐦 𝐭ạ𝐢 Đạ𝐢 𝐡ọ𝐜 𝐘𝐚𝐥𝐞, 𝐭𝐡ì 𝐜𝐡ỉ 𝐜ó 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢ê𝐧 𝐡𝐨ặ𝐜 𝐧𝐡â𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐭𝐡í 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐦 đượ𝐜 𝐜ấ𝐩 𝐭𝐡ẻ 𝐦ớ𝐢 𝐜ó 𝐭𝐡ể 𝐝ễ 𝐝à𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐯à𝐨 𝐤𝐡𝐮 𝐯ự𝐜 𝐧à𝐲 𝐧𝐡ư 𝐯ậ𝐲. 𝐃𝐨 đó, 𝐦ọ𝐢 𝐬ự 𝐧𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐠ờ đề𝐮 đổ 𝐝ồ𝐧 𝐯à𝐨 𝐦ộ𝐭 𝐧𝐡â𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐤ỹ 𝐭𝐡𝐮ậ𝐭 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭ê𝐧 𝐑𝐚𝐲𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐤.

𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦ắ𝐭 đồ𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐩 𝐱𝐮𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡, 𝐑𝐚𝐲𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐥à 𝐦ộ𝐭 𝐧𝐠ườ𝐢 đà𝐧 ô𝐧𝐠 𝐤𝐡ó 𝐠ầ𝐧, 𝐜ó 𝐭í𝐧𝐡 𝐤𝐡í 𝐭𝐡ấ𝐭 𝐭𝐡ườ𝐧𝐠 𝐯à 𝐡𝐚𝐲 𝐭ỏ 𝐫𝐚 𝐡á𝐜𝐡 𝐝ị𝐜𝐡 𝐯ớ𝐢 𝐦ọ𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢. 𝐍𝐠𝐨à𝐢 𝐫𝐚, 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢ế𝐭 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫ọ𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢ế𝐧 𝐜ả𝐧𝐡𝐬á𝐭 đư𝐚 𝐑𝐚𝐲𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐤 𝐭𝐫ở 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢 𝐩𝐡ạ𝐦 𝐬ố 𝐦ộ𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯ụ á𝐧 𝐥à 𝐯ì 𝐧𝐠ườ𝐢 đà𝐧 ô𝐧𝐠 𝐧à𝐲 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐥à 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐜𝐮ố𝐢 𝐜ù𝐧𝐠 𝐝ù𝐧𝐠 𝐭𝐡ẻ 𝐯à𝐨 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐭𝐡í 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐦 𝐯ớ𝐢 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞. 𝐇ắ𝐧 𝐯à 𝐧ạ𝐧 𝐧𝐡â𝐧 đã ở 𝐛ê𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đó 𝐤𝐡𝐨ả𝐧𝐠 𝟏 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 đồ𝐧𝐠 𝐡ồ 𝐯à 𝐜𝐡ỉ 𝐜ó 𝐡ắ𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐲 𝐭𝐫ở 𝐫𝐚, 𝐜ò𝐧 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐭𝐡ì 𝐤𝐡ô𝐧𝐠.

𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢ê𝐧, 𝐑𝐚𝐲𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐦ộ𝐭 𝐦ự𝐜 𝐩𝐡ủ 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐜á𝐨 𝐛𝐮ộ𝐜 𝐡ắ𝐧 𝐥à 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐜𝐮ố𝐢 𝐜ù𝐧𝐠 𝐠ặ𝐩 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞. 𝐕à𝐨 𝐧𝐠à𝐲 𝐩𝐡á𝐭 𝐡𝐢ệ𝐧 𝐭𝐡𝐢 𝐭𝐡ể 𝐜ủ𝐚 𝐧ạ𝐧 𝐧𝐡â𝐧, 𝐠ã 𝐧à𝐲 𝐯ẫ𝐧 𝐭ỏ 𝐫𝐚 𝐯ô 𝐜ù𝐧𝐠 𝐛ì𝐧𝐡 𝐭ĩ𝐧𝐡 𝐯à 𝐭𝐡ậ𝐦 𝐜𝐡í 𝐡ắ𝐧 𝐜ò𝐧 đ𝐢 𝐱𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐢 đấ𝐮 𝐭𝐡ể 𝐭𝐡𝐚𝐨 ở 𝐭𝐫ườ𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐜𝐡ư𝐚 𝐭ừ𝐧𝐠 𝐜ó 𝐜𝐡𝐮𝐲ệ𝐧 𝐠ì 𝐱ả𝐲 𝐫𝐚. 𝐂𝐡𝐨 đế𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐭ò𝐚 á𝐧 𝐫𝐚 𝐥ệ𝐧𝐡 𝐑𝐚𝐲𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐩𝐡ả𝐢 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜ấ𝐩 𝐦ẫ𝐮 𝐀𝐃𝐍 để 𝐩𝐡ụ𝐜 𝐯ụ 𝐯𝐢ệ𝐜 đ𝐢ề𝐮𝐭𝐫𝐚, 𝐯ụá𝐧 𝐦ạ𝐧𝐠 𝐠â𝐲 𝐫ú𝐧𝐠 độ𝐧𝐠 𝐝ư 𝐥𝐮ậ𝐧 𝐥ú𝐜 𝐛ấ𝐲 𝐠𝐢ờ 𝐦ớ𝐢 đượ𝐜 𝐬á𝐧𝐠 𝐭ỏ.

𝐑𝐚𝐲𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐤 đã 𝐫𝐚 𝐭𝐚𝐲 𝐬á𝐭𝐡ạ𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢ê𝐧 𝐜ứ𝐮 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐠ố𝐜 𝐕𝐢ệ𝐭.

𝐋ờ𝐢 𝐱𝐢𝐧 𝐥ỗ𝐢 𝐦𝐮ộ𝐧 𝐦à𝐧𝐠 𝐜ủ𝐚 𝐤ẻ 𝐭𝐡ủ á..𝐜

Đố𝐢 𝐜𝐡𝐢ế𝐮 𝐯ớ𝐢 𝐦ẫ𝐮 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐝ị𝐜𝐡 𝐩𝐡á𝐭 𝐡𝐢ệ𝐧 𝐭ạ𝐢 𝐡𝐢ệ𝐧 𝐭𝐫ườ𝐧𝐠 𝐯à 𝐦ẫ𝐮 𝐦á𝐮 𝐭ì𝐦 𝐭𝐡ấ𝐲 𝐭𝐫ê𝐧 𝐪𝐮ầ𝐧 á𝐨 𝐜ủ𝐚 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐜ù𝐧𝐠 𝐀𝐃𝐍 𝐜ủ𝐚 𝐭ê𝐧 𝐑𝐚𝐲𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐭𝐡ì 𝐤ế𝐭 𝐪𝐮ả 𝐧𝐡ậ𝐧 đượ𝐜 𝐥à 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐨à𝐧 𝐭𝐫ù𝐧𝐠 𝐤𝐡ớ𝐩 𝐯ớ𝐢 𝐧𝐡𝐚𝐮.

𝐍𝐠𝐨à𝐢 𝐫𝐚 𝐑𝐚𝐲𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐜ó 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐯ế𝐭 𝐜à𝐨 𝐱ướ𝐜, 𝐛ầ𝐦 𝐭í𝐦 𝐭𝐫ê𝐧 𝐦ặ𝐭, 𝐭𝐚𝐲 𝐯à 𝐧𝐠ự𝐜, 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡ấ𝐲 𝐡ắ𝐧 𝐭ừ𝐧𝐠 𝐭𝐫ả𝐢 𝐪𝐮𝐚 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐮ộ𝐜 𝐯ậ𝐭 𝐥ộ𝐧 𝐭𝐫ướ𝐜 đó. 𝐁ê𝐧 𝐜ạ𝐧𝐡 đó, 𝐜ả𝐧𝐡 𝐬á𝐭 đã 𝐭ì𝐦 đượ𝐜 𝐭ó𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐭𝐫ê𝐧 𝐪𝐮ầ𝐧 á𝐨 𝐜ủ𝐚 𝐑𝐚𝐲𝐦𝐨𝐧𝐝. 𝐓𝐫ướ𝐜 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐜𝐡ứ𝐧𝐠 𝐜ứ 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐡ể 𝐧à𝐨 𝐜𝐡ố𝐢 𝐜ã𝐢, 𝐜𝐮ố𝐢 𝐜ù𝐧𝐠 𝐑𝐚𝐲𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐛𝐮ộ𝐜 𝐩𝐡ả𝐢 𝐜ú𝐢 đầ𝐮 𝐭𝐡ừ𝐚 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐭𝐨à𝐧 𝐛ộ 𝐭ộ..𝐢 á..𝐜 𝐤𝐢..𝐧𝐡 𝐤𝐡..ủ𝐧𝐠 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐥ờ𝐢 𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡..ủ, 𝐡ắ𝐧 đã 𝐧ả𝐲 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐝ụ..𝐜 𝐯ọ𝐧𝐠 𝐯ớ𝐢 𝐧ạ..𝐧 𝐧𝐡â𝐧 𝐯à 𝐫𝐚 𝐭𝐚𝐲 𝐜ưỡ..𝐧𝐠 𝐡𝐢ế..𝐩 𝐜ô 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡ỉ 𝐜ó 𝟐 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐭𝐡í 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐦. 𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢ê𝐧, 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 đã 𝐜𝐡ố𝐧𝐠 𝐜ự 𝐝ữ 𝐝ộ𝐢 𝐤𝐡𝐢ế𝐧 𝐠ã đà𝐧 ô𝐧𝐠 đồ𝐢 𝐛ạ𝐢 𝐩𝐡ả𝐢 𝐫ấ𝐭 𝐜𝐡ậ𝐭 𝐯ậ𝐭 để 𝐤𝐡ố𝐧𝐠 𝐜𝐡ế 𝐧ạ..𝐧 𝐧𝐡â..𝐧. 𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐜ưỡ..𝐧𝐠 𝐛ướ𝐜 𝐱𝐨𝐧𝐠, 𝐠ã đã 𝐛ó𝐩 𝐜ổ 𝐜ô 𝐠á𝐢 𝐠ố𝐜 𝐕𝐢ệ𝐭 đế𝐧 𝐜𝐡..ế𝐭.

𝐕à𝐨 𝐧𝐠à𝐲 25/1, 𝐭𝐫ướ𝐜 𝐭ò𝐚 á𝐧 𝐭ố𝐢 𝐜𝐚𝐨 ở 𝐍𝐞𝐰 𝐇𝐚𝐯𝐞𝐧, 𝐛𝐚𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐜𝐮𝐭, 𝐑𝐚𝐲𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐛ị 𝐭𝐮𝐲ê𝐧 á..𝐧 𝟒𝟒 𝐧ă𝐦 𝐭.ù 𝐠𝐢𝐚..𝐦 𝐯ì 𝐭ộ𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐜ưỡ..𝐧𝐠 𝐡𝐢ế..𝐩 𝐯à 𝐠𝐢..ế𝐭 𝐧𝐠ườ𝐢. 𝐌ẹ 𝐜ủ𝐚 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞, 𝐛à 𝐕𝐢𝐯𝐢𝐚𝐧 𝐋𝐞 𝐯ì 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐡ể 𝐜𝐡ị𝐮 đự𝐧𝐠 𝐧ổ𝐢 𝐜ú 𝐬ố𝐜 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡ầ𝐧 𝐧ê𝐧 đã 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐝ự 𝐩𝐡𝐢ê𝐧 𝐭ò𝐚 𝐱é𝐭 𝐱ử 𝐧à𝐲.

𝐑𝐚𝐲𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐤 𝐡ố𝐢 𝐡ậ𝐧 𝐦𝐮ộ𝐧 𝐦à𝐧𝐠.

𝐁à 𝐕𝐢𝐯𝐢𝐚𝐧 𝐭ừ𝐧𝐠 𝐛ậ𝐭 𝐤𝐡ó𝐜 𝐧ứ𝐜 𝐧ở 𝐭𝐫ê𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲ề𝐧 𝐭𝐡ô𝐧𝐠 𝐯à 𝐧ó𝐢 𝐫ằ𝐧𝐠: “𝐂𝐨𝐧 𝐠á𝐢 𝐭ô𝐢 đá𝐧𝐠 𝐫𝐚 đã 𝐜ó 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐮ộ𝐜 đờ𝐢 𝐫ấ𝐭 𝐡ạ𝐧𝐡 𝐩𝐡ú𝐜 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐤ế𝐭 𝐡ô𝐧. 𝐂𝐨𝐧 𝐛é đã 𝐭ừ𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐥ầ𝐧 𝐭â𝐦 𝐬ự 𝐯ớ𝐢 𝐭ô𝐢 𝐯ề 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐝ự đị𝐧𝐡 𝐬𝐚𝐮 𝐧à𝐲 𝐜ủ𝐚 𝐧ó 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐧𝐠ờ 𝐧𝐠à𝐲 𝐝ự đị𝐧𝐡 𝐭ổ 𝐜𝐡ứ𝐜 𝐡ô𝐧 𝐥ễ 𝐥ạ𝐢 𝐥à 𝐧𝐠à𝐲 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭ô𝐢 𝐧𝐡ậ𝐧 đượ𝐜 𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐯ề 𝐜𝐨𝐧. 𝐓ô𝐢 đã 𝐦ấ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐠á𝐢 𝐯ĩ𝐧𝐡 𝐯𝐢ễ𝐧 𝐯à 𝐬ẽ 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢ờ đượ𝐜 𝐠ặ𝐩 𝐦ặ𝐭 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 đứ𝐚 𝐜𝐡á𝐮 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡 𝐧ữ𝐚 𝐫ồ𝐢”.

𝐓𝐡ẩ𝐦 𝐩𝐡á𝐧 𝐑𝐨𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐚𝐬𝐚𝐧𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢ế𝐭 𝐭ộ𝐢 á𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐑𝐚𝐲𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐥à 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐡ể 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡ứ, 𝐡ắ𝐧 đã 𝐜ư..ớ𝐩 đ𝐢 𝐜ả 𝐭ươ𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢 đầ𝐲 𝐡ứ𝐚 𝐡ẹ𝐧 𝐜ủ𝐚 𝐦ộ𝐭 𝐜ô 𝐠á𝐢 𝐭𝐫ẻ, đồ𝐧𝐠 𝐭𝐡ờ𝐢 𝐡ủ..𝐲 𝐡𝐨ạ𝐢 𝐜𝐮ộ𝐜 𝐬ố𝐧𝐠 𝐜ủ𝐚 𝐫ấ𝐭 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜ả 𝐡𝐚𝐢 𝐛ê𝐧 𝐠𝐢𝐚 đì𝐧𝐡. 𝐓𝐫ướ𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐛ị 𝐠𝐢ả𝐢 đ𝐢, 𝐑𝐚𝐲𝐦𝐨𝐧𝐝 đã 𝐛à𝐲 𝐭ỏ 𝐬ự 𝐡ố𝐢 𝐡ậ𝐧 𝐦𝐮ộ𝐧 𝐦à𝐧𝐠 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.

“𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐥à 𝐦ộ𝐭 𝐜ô 𝐠á𝐢 𝐭ố𝐭. 𝐓ô𝐢 𝐱𝐢𝐧 𝐥ỗ𝐢 𝐯ì đã 𝐜ư..ớ𝐩 đ𝐢 𝐦ạ..𝐧𝐠 𝐬ố𝐧𝐠 𝐜ủ𝐚 𝐜ô ấ𝐲 𝐯à 𝐤𝐡𝐢ế𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐩𝐡ả𝐢 𝐭ổ𝐧𝐭𝐡ươ𝐧𝐠”, 𝐠ã 𝐭𝐡.ủ á𝐜 𝐧ó𝐢 𝐭ạ𝐢 𝐭ò..𝐚 á..𝐧. 𝐓𝐮𝐲 𝐯ậ𝐲, 𝐑𝐚𝐲𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐜𝐡ư𝐚 𝐭ừ𝐧𝐠 𝐠𝐢ả𝐢 𝐭𝐡í𝐜𝐡 𝐯ì 𝐬𝐚𝐨 𝐡ắ𝐧 𝐥ạ𝐢 𝐜ó 𝐡à𝐧𝐡 độ𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐡ủ𝐧𝐠 đế𝐧 𝐯ậ𝐲 đố𝐢 𝐯ớ𝐢 𝐧ạ.𝐧 𝐧𝐡.â𝐧, độ𝐧𝐠 𝐜.ơ 𝐠â𝐲 á.𝐧 𝐜ủ𝐚 𝐡ắ𝐧 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 đượ𝐜 𝐜ô..𝐧𝐠 𝐛.ố.

𝐆𝐢𝐚 đì𝐧𝐡 𝐧ạ.𝐧 𝐧𝐡â.𝐧 𝐭ạ𝐢 𝐩𝐡𝐢ê𝐧 𝐭ò.𝐚 𝐱é𝐭 𝐱.ử.

𝐁ê𝐧 𝐧𝐠𝐨à𝐢 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐱é..𝐭 𝐱..ử, ô𝐧𝐠 𝐑𝐚𝐲𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐤 𝐉𝐫., 𝐜𝐡𝐚 𝐜ủ𝐚 𝐭𝐡..ủ 𝐩𝐡ạ𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢ế𝐭: “𝐓𝐫á𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐭ô𝐢 𝐭𝐫ĩ𝐮 𝐧ặ𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 đứ𝐧𝐠 ở đâ𝐲 𝐡ô𝐦 𝐧𝐚𝐲. 𝐂𝐡ú𝐧𝐠 𝐭ô𝐢 𝐬ẽ 𝐯ẫ𝐧 𝐬ố𝐧𝐠 𝐜𝐮ộ𝐜 𝐬ố𝐧𝐠 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐩𝐡ả𝐢 𝐯à𝐨 𝐭..ù. 𝐑𝐚𝐲 (𝐭ê𝐧 𝐭𝐡â𝐧 𝐦ậ𝐭 𝐜ủ𝐚 𝐑𝐚𝐲𝐦𝐨𝐧𝐝) 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭ừ đầ𝐮 đã 𝐭ỏ 𝐫𝐚 𝐜ự𝐜 𝐤ỳ ă𝐧 𝐧ă𝐧.

𝐓ô𝐢 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐛𝐢ế𝐭 𝐩𝐡ả𝐢 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐭ả 𝐯ớ𝐢 𝐦ọ𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢ê𝐮 𝐥ầ𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐑𝐚𝐲 𝐧ứ𝐜 𝐧ở 𝐤ể 𝐯ớ𝐢 𝐛ố 𝐧ó 𝐡ố𝐢 𝐡ậ𝐧 𝐭𝐡ế 𝐧à𝐨. 𝐍ó 𝐧ó𝐢 𝐫ằ𝐧𝐠 𝐭𝐫á𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐛ị 𝐭𝐫..𝐚 𝐭ấ..𝐧 𝐯ì đã 𝐠â𝐲 𝐫𝐚 𝐜á𝐢 𝐜𝐡ế..𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞”.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.