Tin Nhanh 24h

Arizona Mỹ 17/1: Mâuthuẫn với chồng, Ngoc Nguyen bà mẹ gốc Việt dùngdao Sáthạjphânxác 2 con thành từng khúc.

Ngoc Nguyen Tran , 𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘣𝘢̀ 𝘮𝘦̣ 𝘨𝘰̂́𝘤 Việt 𝘰̛̉ 𝘈𝘳𝘪𝘻𝘰𝘯𝘢 đ𝘢̃ 𝘥𝘶̀𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘰𝘤𝘩𝘢̣̆𝘵 𝘵𝘩𝘪̣𝘵𝘨𝘪𝘦̂́𝘵𝘤𝘩𝘦̂́𝘵𝘩𝘢𝘪 đ𝘶̛́𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘤𝘢̃𝘪𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘷𝘢̀𝘰 𝘳𝘢̣𝘯𝘨 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘶̛́ 𝘉𝘢̉𝘺, 15 𝘛𝘩𝘢́𝘯𝘨 một.

𝘊𝘢̉𝘯𝘩𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨𝘬𝘪𝘯𝘩𝘩𝘰𝘢̀𝘯𝘨đ𝘦̂́𝘯 𝘮𝘶̛́𝘤 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘤𝘢̉𝘯𝘩𝘴𝘢́𝘵 𝘵𝘪̀𝘮𝘵𝘩𝘢̂́𝘺𝘹𝘢́𝘤𝘩𝘢𝘪 đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ đ𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘤𝘢̂̀𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘴𝘶̛̣ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘷𝘦̂̀ 𝘵𝘢̂𝘮𝘵𝘩𝘢̂̀𝘯.

𝘛𝘪𝘯 𝘵𝘶̛̀ 𝘒𝘛𝘓𝘈 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘤𝘢̉𝘯𝘩𝘚𝘢́𝘵 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩𝘱𝘩𝘰̂́ 𝘛𝘦𝘮𝘱𝘦, 𝘈𝘳𝘪𝘻𝘰𝘯𝘢, đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘨𝘰̣𝘪 đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝘢̆𝘯 𝘤𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘤𝘶̛ 𝘰̛̉ 𝘬𝘩𝘶 𝘯𝘨𝘰𝘢̣𝘪 𝘰̂ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘰̂́ 𝘗𝘩𝘰𝘦𝘯𝘪𝘹 𝘷𝘢̀𝘰 𝘭𝘶́𝘤𝘬𝘩𝘶𝘺𝘢 𝘛𝘩𝘶̛́ 𝘚𝘢́𝘶, 𝘳𝘢̣𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘛𝘩𝘶̛́ 𝘉𝘢̉𝘺, 𝘷𝘪̀ 𝘤𝘰́ 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤𝘤𝘢̃𝘪 𝘤𝘰̣ 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘩𝘢𝘪 𝘷𝘰̛̣ chồng 𝘣𝘢̀ Ngoc Nguyen Tran 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘷𝘢̂́𝘯 đ𝘦̂̀ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘣𝘢̣𝘤 đ𝘦̂̉ 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘭𝘢̣𝘪 Việt Nam.

𝘉𝘢̀ Ngoc Nguyen Tran 𝘥𝘰̣𝘢đ𝘢̂𝘮𝘰̂𝘯𝘨𝘤𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘯𝘦̂𝘯 𝘰̂𝘯g 𝘳𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘩𝘰̉𝘪 𝘤𝘢̆𝘯𝘤𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘤𝘶̛ 𝘷𝘢̀𝘰 𝘭𝘶́𝘤 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 12 𝘨𝘪𝘰̛̀ 30 đêm 𝘛𝘩𝘶̛́ 𝘉𝘢̉𝘺.

ô𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘯𝘰́𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘢̉𝘯𝘩𝘴𝘢́𝘵 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘪 đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ đ𝘢̃𝘯𝘨𝘶̉ 𝘬𝘩𝘪 𝘩𝘢𝘪 𝘷𝘰̛̣ 𝘤𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨𝘤𝘢̃𝘪𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘷𝘢̀ 𝘰̂𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘤𝘰́ 𝘨𝘪̀ 𝘭𝘰𝘯𝘨𝘢̣𝘪 𝘭𝘢̀ 𝘣𝘢̀ Ngoc Nguyen Tran 𝘴𝘦̃𝘨𝘪𝘦̂́𝘵𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘰𝘯.

ô𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨 đ𝘢̣̂𝘶 𝘹𝘦 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘣𝘢̃𝘪 𝘹𝘦 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘨𝘢̂𝘯 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘯𝘰̛𝘪 𝘰̂𝘯𝘨 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶̉𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘹𝘦 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘴𝘢́𝘯𝘨.

Mia Tran 9 tuổi và anh trai Kai Tran 7 tuổi.

𝘒𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 7 𝘨𝘪𝘰̛̀ 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘛𝘩𝘶̛́ 𝘉𝘢̉𝘺, 𝘣𝘢̀ Ngoc Nguyen Tran, 40 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪, 𝘵𝘶̛̣ 𝘭𝘢́𝘪 𝘹𝘦 đ𝘦̂́𝘯 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘢̣𝘮𝘤𝘢̉𝘯𝘩𝘴𝘢́𝘵 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘰́𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘯𝘰̛𝘪 𝘯𝘢̀𝘺 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘣𝘢̀ 𝘯𝘨𝘩𝘦 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘯𝘰́𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 đ𝘢̂̀𝘶, 𝘳𝘢𝘭𝘦̣̂𝘯𝘩𝘱𝘩𝘢̉𝘪𝘨𝘪𝘦̂́𝘵𝘩𝘢𝘪 𝘤𝘰𝘯.

𝘊𝘢̉𝘯𝘩𝘴𝘢́𝘵 đ𝘦̂́𝘯 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘵𝘪̀𝘮𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘵𝘩𝘪𝘵𝘩𝘦̂̉𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘣𝘦́ 𝘵𝘳𝘢𝘪 7 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘣𝘦́ 𝘨𝘢́𝘪 9 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘰̛̉ 𝘥𝘶̛𝘰̛́𝘪 𝘵𝘢̂́𝘮 𝘮𝘦̂̀𝘯𝘤𝘰́ 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘩𝘶̀𝘯𝘨𝘩𝘰̣̂𝘱 𝘹𝘦̂́𝘱 𝘭𝘦̂𝘯 𝘵𝘳𝘦̂𝘯.

𝘗𝘩𝘢́𝘵 𝘯𝘨𝘰̂𝘯 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘚𝘰̛̉ 𝘊𝘢̉𝘯𝘩𝘚𝘢́𝘵 𝘛𝘦𝘮𝘱𝘦 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘵𝘩𝘦̂̉𝘩𝘢𝘪𝘯𝘢̣𝘯𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘤𝘰́ 𝘤𝘢́𝘤𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘪́𝘤𝘩𝘵𝘳𝘢̂̀𝘮𝘵𝘳𝘰̣𝘯𝘨, “𝘨𝘰̂̀𝘮 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘷𝘦̂́𝘵𝘤𝘢̆́𝘵đ𝘢̂𝘮𝘷𝘢̀𝘣𝘪̣𝘤𝘩𝘢̣̆𝘵𝘳𝘰̛̀𝘪, 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘤𝘰́ 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤𝘵𝘢̂́𝘯𝘤𝘰̂𝘯𝘨𝘩𝘶𝘯𝘨𝘣𝘢̣𝘰 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘢́𝘤𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨𝘵𝘪́𝘤𝘩𝘬𝘩𝘪𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨đ𝘰̛̃.”

𝘛𝘳𝘦̂𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘢̀ Ngoc Nguyen Tran 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘤𝘰́𝘷𝘦̂́𝘵𝘮𝘢́𝘶𝘷𝘦̂́𝘵𝘤𝘢̆́𝘵. 𝘛𝘳𝘦̂𝘯𝘹𝘦 𝘣𝘢̀, 𝘤𝘢̉𝘯𝘩𝘴𝘢́𝘵𝘵𝘪̀𝘮 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘰𝘯 𝘥𝘢𝘰𝘤𝘩𝘢̣̆𝘵𝘵𝘩𝘪̣𝘵𝘷𝘰̛́𝘪𝘭𝘶̛𝘰̛̃𝘪𝘥𝘢𝘰 𝘥𝘢̀𝘪 6 𝘪𝘯𝘤𝘩 đ𝘦̂̉ 𝘣𝘦̂𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘤 𝘵𝘶́𝘪 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢̂̀𝘯𝘢́𝘰𝘥𝘪́𝘯𝘩đ𝘢̂̀𝘺𝘮…𝘢́𝘶.

𝘉𝘢̀ Ngoc Nguyen Tran𝘬𝘩𝘢𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘢̉𝘯𝘩𝘴𝘢́𝘵 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘣𝘢̀ 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤𝘥𝘢̣̂𝘺 𝘭𝘶́𝘤 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 4 𝘨𝘪𝘰̛̀ 30 𝘱𝘩𝘶́𝘵 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘶̛́ 𝘉𝘢̉𝘺, 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺𝘮𝘢́𝘶𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘵𝘢𝘺, 𝘷𝘢̀ 𝘩𝘢𝘪 đ𝘶̛́𝘢 𝘯𝘩𝘰̉đ𝘢̃𝘤𝘩𝘦̂́𝘵𝘮𝘪̀𝘯𝘩đ𝘢̂̀𝘺𝘮𝘢́𝘶𝘰̛̉ 𝘨𝘢̂̀𝘯 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘷𝘢̀𝘰 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̉.

𝘉𝘢̀ Ngoc Nguyen Tran, 40 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪, 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯𝘣𝘪̣𝘨𝘪𝘢𝘮giữ 𝘷𝘦̂̀ 𝘩𝘢𝘪 𝘵𝘰̣̂𝘪𝘥𝘢𝘯𝘩𝘴𝘢́𝘵𝘯𝘩𝘢̂𝘯𝘤𝘢̂́𝘱 độ 𝘮𝘰̣̂𝘵.

𝘗𝘩𝘢́𝘵𝘯𝘨𝘰̂𝘯 𝘷𝘪𝘦̂𝘯𝘚𝘰̛̉𝘊𝘢̉𝘯𝘩𝘚𝘢́𝘵 𝘛𝘦𝘮𝘱𝘦 𝘯𝘰́𝘪 𝘤𝘢́𝘤𝘤𝘢̉𝘯𝘩𝘴𝘢́𝘵 𝘵𝘪̀𝘮 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺𝘹𝘢́𝘤𝘤𝘶̉𝘢 𝘩𝘢𝘪đ𝘶̛́𝘢𝘣𝘦́𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 đ𝘢𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘴𝘶̛̣ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯𝘨𝘪𝘢 𝘵𝘶̛ 𝘷𝘢̂́𝘯 𝘷𝘦̂̀𝘵𝘢̂𝘮𝘵𝘩𝘢̂̀𝘯.

kết hôn gjả để có tấm thẻ xanh Mỹ, hai mẹ con gốc Việt Kim Vu bj chồng hờ sátHaj bằng 43 nhátdaotrímạng.

Người cha dượng David Rich Hang, 42 tuổi đâm43nhátdaogiếtchếtcô con gái Jessica Nguyen, 12 tuổi của người vợ Việt Nam Kim Vu ngay tại ngôi nhà ở Gaithersburg, Maryland (Mỹ).

Hung thủ David Hang  đâmchếtbé Jessica Nguyen bằng 43 nhátdao!

 

Hôm 5-1, David Hang, một tài xế xe buýt đãbị tòaán ở Montgomery kếttộiđâmchết Jessica Nguyen với hơn 40 nhátdao. Vụán thảmthương xảy ra hồi tháng 12 năm 2021. Theo thông tin từ phía cảnh sát, David Hang đã kết hôn “gi…ả”

với mẹ của Jessica Nguyen – một phụ nữ Việt Nam có tên Kim Vu để cô này nhập quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên sau đó David Hang gặp gỡ một phụ nữ khác và muốn lydị với Kim Vu.

Luật sư John McCarthy cho biết: “Kim Vu đã không chịu lyhôn khi David Hang yêu cầu và anh ta có dọasẽ trảthù”.

Sau đó người cha dượng trút mọi tứcgiận lên bé Jessica, đâmchết bé với 43nhátdao vào hôm 31-12 – 2021.

Kết quả giámđịnh cho thấy ADN từ vếtmáudính trên vỏ bọc condaotrùng hợp với ADN của David Hang,

nhưng condao thì cho đến nay vẫn chưa tìm thấy. Cảnhsát cũng tìm thấy một dấu giày trùng với cỡ giày của Hang ở gần hiệntrường vụán.

 

 

Kết quả giámđịnh cho thấy ADN từ vếtmáudính trên vỏ bọccondao trùnghợp với
ADN của David Hang, nhưng condaothì cho đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Luật Sư McCarthy nói: “Đây rõ ràng là hànhđộng có tính toán trước. Chúng tôi cho rằng ántù chungthân là thỏa đáng đối với Hang”.

 

Trướctòa, luật sư của Hang, ông Brian Shefferman biệnhộ rằng vào thời điểm vụán xảyra, Hang và bạn gái đang có một cuộc hẹn với bác sĩ tại Virginia.

Brian Shefferman gợi ý rằng có thể một têntrộm đã độtnhập vào nhà vàgiếtbé Jessica. Luật sư nói thêm: “David Hang không phải là thủphạm. Anh ta không có lý do gì để làm hạicô bé”.

Tuy nhiên, trướctòa những bằngchứng đã cho thấy các cuộc gọi từ điện thoại của Hang được thực hiện gần hiệntrường vụán.

 

Trong một cuộc thảo luận kín, công tố viên Stephen Chaikin đã cho thấy những bức hình thị thể Jessica với hàng chục vếtđâmhết sứcdãman.

Phát biểu bên ngoài phiêntòa, một người họ hàng của Jessica có tên Hoa Dinh cho biết: “Dù việc này nó không mang Jessica trở về với chúng tôi

nhưng tôi cũng rất cảm kích nếu như David Hang phải ở trong tùvĩnhviễn để hắn không thể làm hạingười khác”..Hang sẽ bịkếtán ngày 29-1 tới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *