Tin Nhanh 24h

Hoài Linh ỉm 14 tỉ đồng suốt 6 tháng không cứu trợ miền Trung.Quên hay cố tình?

𝘊𝘢̂𝘶 𝘵𝘳𝘢̉ 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘴𝘢𝘶 6 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘶̛̃ 𝘩𝘰̛𝘯 14 𝘵𝘪̉ đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘷𝘢̣̂𝘯 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘨𝘰́𝘱 𝘵𝘶̛̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘢̂𝘯 đ𝘦̂̉ 𝘩𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘣𝘢̀ 𝘤𝘰𝘯 𝘮𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘢̆́𝘤 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘩𝘢̣̂𝘶 𝘲𝘶𝘢̉ 𝘭𝘶̃ 𝘭𝘶̣𝘵 đ𝘦̂̉ 𝘭𝘢̣𝘪, 𝘷𝘢̂̃𝘯 đ𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘢̂́𝘺 𝘭𝘦̂𝘯 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘯 𝘵𝘶̛̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘩𝘢̂𝘮 𝘮𝘰̣̂ 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘩𝘢̀𝘪 𝘯𝘢̀𝘺.

𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘥𝘶̛̣ đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘢𝘰 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘢̀ 𝘤𝘰𝘯 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘛𝘦̂́𝘵 2021 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘥𝘪𝘪̣𝘤𝘩 𝘣𝘶̀𝘯𝘯𝘨 𝘭𝘦̂𝘯 𝘯𝘦̂𝘯 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘯 đ𝘪 đ𝘢̀𝘯𝘩 𝘩𝘰𝘢̃𝘯 𝘭𝘢̣𝘪. 𝘓𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘰 𝘥𝘶̛̣ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘶̛̀ 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 10 đ𝘦̂́𝘯 17-5 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘶̣𝘤 𝘩𝘰𝘢̃𝘯 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘷𝘪̀ 𝘥𝘪𝘪̣𝘤𝘩 𝘣𝘶̀𝘯𝘯𝘨.

 

𝘔𝘰̣̂𝘵 đ𝘰̣̂𝘤 𝘨𝘪𝘢̉ 𝘵𝘳𝘢̉ 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘭𝘺́ 𝘥𝘰 𝘯𝘢̀𝘺 𝘤𝘶̉𝘢 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘷𝘪̀ 𝘬𝘦̂̉ 𝘵𝘶̛̀ 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘶́𝘤 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘷𝘢̣̂𝘯 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘯𝘢𝘺 đ𝘢̃ 𝘨𝘢̂̀𝘯 6 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘥𝘪𝘪̣𝘤𝘩 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘬𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘴𝘰𝘢́𝘵.


“𝘛𝘢̣𝘪 𝘴𝘢𝘰 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 đ𝘰̛̣𝘵 𝘤𝘶̛́𝘶 𝘭𝘶̃ 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘢 𝘴𝘪̃ 𝘛𝘩𝘶̉𝘺 𝘛𝘪𝘦̂𝘯 𝘮𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘢 𝘭𝘢̀𝘮 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘣𝘢𝘰 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘶 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯, 𝘬𝘦̂̉ 𝘤𝘢̉ 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘤𝘰̣̂𝘯𝘨 đ𝘰̂̀𝘯𝘨 10 𝘤𝘢́𝘪 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘨𝘢̂̀𝘯 𝘹𝘰𝘯𝘨 𝘩𝘦̂́𝘵 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘮𝘢̀ 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘬𝘩𝘰̛̉𝘪 đ𝘰̣̂𝘯𝘨?”

“𝘚𝘢𝘰 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘤𝘶̛́ đ𝘰̛̣𝘪 𝘥𝘪𝘪̣𝘤𝘩 𝘣𝘶̀𝘯𝘨 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘺́ đ𝘪̣𝘯𝘩 đ𝘪 𝘯𝘩𝘪̉? 𝘚𝘢𝘰 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 đ𝘰́ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘥𝘪𝘪̣𝘤𝘩 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 đ𝘪? 𝘕𝘦̂́𝘶 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 đ𝘪 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘯𝘦̂𝘯 𝘵𝘳𝘢̉ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘶̉𝘯𝘨 𝘩𝘰̣̂” – 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘣𝘢̣𝘯 đ𝘰̣𝘤 𝘣𝘪̀𝘯𝘩 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘯.

𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘴𝘰̂́ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘶̀𝘯𝘨 𝘮𝘢̣𝘯𝘨 𝘹𝘢̃ 𝘩𝘰̣̂𝘪 đ𝘶̛𝘢 𝘳𝘢 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘩𝘢̀𝘪 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘢̂̃𝘯 đ𝘪 𝘵𝘶̛̀ 𝘵𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘩𝘢̃𝘯 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘷𝘢̀𝘰 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 1-2021 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘥𝘪̣𝘱 𝘛𝘦̂́𝘵 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 đ𝘢́𝘯 𝘵𝘢̣𝘪 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 Đ𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘉𝘪𝘦̂𝘯. 𝘝𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘷𝘦̂̀ 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘯 𝘵𝘶̛̀ 𝘵𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 đ𝘢̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘱𝘩𝘢́𝘵 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘬𝘦̂𝘯𝘩 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘩𝘢̃𝘯 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘷𝘢̀𝘰 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 4-2-2021.

𝘝𝘪̀ 𝘵𝘩𝘦̂́, 𝘭𝘺́ 𝘥𝘰 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘤𝘶̛́𝘶 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘢̂𝘯 𝘮𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘢̆́𝘤 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘩𝘢̣̂𝘶 𝘲𝘶𝘢̉ 𝘥𝘰 𝘭𝘶̃ 𝘭𝘶̣𝘵 𝘣𝘪̣ 𝘵𝘳𝘪̀ 𝘩𝘰𝘢̃𝘯 𝘬𝘦̂̉ 𝘵𝘶̛̀ 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘢́𝘰 𝘯𝘨𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘲𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘨𝘰́𝘱 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 11-11, 𝘤𝘢̀𝘯𝘨 𝘭𝘢̀𝘮 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘪́𝘵 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘩𝘢̂𝘮 𝘮𝘰̣̂ 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘩𝘢̀𝘪 𝘬𝘩𝘰́ 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶.

𝘛𝘳𝘦̂𝘯 𝘮𝘢̣𝘯𝘨 𝘹𝘢̃ 𝘩𝘰̣̂𝘪, 𝘴𝘶̛̣ 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘯𝘢̀𝘺 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘶̣𝘤 𝘨𝘢̂𝘺 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘯. 𝘕𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘤𝘩𝘰 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨, 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 đ𝘢̃ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘵𝘰̂́𝘵 𝘷𝘢𝘪 𝘵𝘳𝘰̀ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘨𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘬𝘩𝘢́𝘯 𝘨𝘪𝘢̉ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘢́𝘤 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘥𝘪𝘪̣𝘤𝘩 𝘯𝘨𝘶𝘺 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘮:

“𝘛𝘰̂𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪̃ 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘢̣𝘯 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 đ𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘵𝘶̛̀ 𝘵𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 đ𝘪̣𝘢 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘪𝘰̛̀, đ𝘢̣̆𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘭𝘢̀ đ𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘵𝘶̛̀ 𝘵𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘥𝘪𝘪̣𝘤𝘩 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩. Đ𝘢̂𝘶 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 đ𝘪 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘭𝘢̀ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤”, “𝘓𝘢̀𝘮 𝘵𝘶̛̀ 𝘵𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘶̛̀ 𝘤𝘢́𝘪 𝘵𝘢̂𝘮. 𝘛𝘰̂𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪̃ 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘴𝘦̃ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪̀ 𝘴𝘰̂́ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 đ𝘰́ 𝘮𝘢̀ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘢̂́𝘵 đ𝘪 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩”

𝘉𝘦̂𝘯 𝘤𝘢̣𝘯𝘩 đ𝘰́, 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘪́𝘵 𝘺́ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢̂́𝘱 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘴𝘶̛̣ 𝘪𝘮 𝘭𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘴𝘶𝘰̂́𝘵 𝘨𝘢̂̀𝘯 6 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩𝘰 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨: 𝘎𝘪𝘢̉ 𝘴𝘶̛̉ 𝘭𝘶̀𝘮 𝘹𝘶̀𝘮 𝘯𝘢̀𝘺 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘰̂̉ 𝘳𝘢, 𝘭𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝘢̀𝘰 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘤𝘢̂𝘶 𝘵𝘳𝘢̉ 𝘭𝘰̛̀𝘪?

𝘕𝘨𝘶𝘰̂̀𝘯 𝘤𝘰̛𝘯 𝘴𝘶̛̣ 𝘷𝘶̣

𝘕𝘨𝘢̀𝘺 21/5, 𝘝𝘛𝘊 đ𝘢̆𝘯𝘨 𝘵𝘢̉𝘪 𝘣𝘢̀𝘪 𝘷𝘪𝘦̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪 𝘷𝘢̂́𝘯 𝘷𝘦̂̀ 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 13 𝘵𝘺̉ đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘬𝘦̂𝘶 𝘨𝘰̣𝘪 𝘶̉𝘯𝘨 𝘩𝘰̣̂ 𝘮𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘕𝘨𝘩𝘦̣̂ 𝘴𝘪̃ 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 đ𝘪.

𝘛𝘩𝘦𝘰 đ𝘰́, 𝘷𝘢̀𝘰 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 10/2020, 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘤𝘰̛𝘯 𝘭𝘶̃ 𝘭𝘪̣𝘤𝘩 𝘴𝘶̛̉ 𝘩𝘰𝘢̀𝘯𝘩 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘮𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨, 𝘯𝘨𝘩𝘦̣̂ 𝘴𝘪̃ 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 đ𝘢̃ 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘢𝘪 𝘬𝘦̂𝘶 𝘨𝘰̣𝘪 𝘮𝘰̣𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘶̉𝘯𝘨 𝘩𝘰̣̂. Đ𝘦̂́𝘯 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 11/11/2020, 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 “𝘤𝘩𝘰̂́𝘵 𝘴𝘰̂̉” 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵, 𝘴𝘰̂́ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘬𝘦̂𝘶 𝘨𝘰̣𝘪 đ𝘢̃ 𝘩𝘰̛𝘯 13,4 𝘵𝘺̉ đ𝘰̂̀𝘯𝘨.

 

“𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘹𝘪𝘯 𝘱𝘩𝘦́𝘱 𝘯𝘩𝘶̛ đ𝘢̃ 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘢́𝘰 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘩𝘰̂́𝘵 đ𝘦̂́𝘯 𝘩𝘰̂𝘮 𝘯𝘢𝘺 11/11 𝘴𝘦̃ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘥𝘢́𝘮 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘲𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘨𝘰́𝘱 𝘯𝘶̛̃𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘭𝘦̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘷𝘦̂̀ 𝘮𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘰̂́ 𝘤𝘶𝘰̂́𝘪 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘮𝘢̀ 𝘲𝘶𝘺́ 𝘷𝘪̣ 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘷𝘢̀𝘰 𝘵𝘢̀𝘪 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘯𝘢̀𝘺. 𝘟𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘺́ 𝘷𝘪̣ 𝘯𝘨𝘶̛𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘹𝘪𝘯 𝘵𝘳𝘢̂𝘯 𝘵𝘳𝘰̣𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘮 𝘰̛𝘯 𝘲𝘶𝘺́ 𝘷𝘪̣”.

𝘛𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯, 𝘬𝘦̂̉ 𝘵𝘶̛̀ đ𝘰́ đ𝘦̂́𝘯 𝘯𝘢𝘺 đ𝘢̃ 6 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨, 𝘥𝘶̀ đ𝘢̃ 𝘥𝘶̀𝘯𝘨 𝘮𝘢̣𝘯𝘨 𝘹𝘢̃ 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘭𝘢̣𝘪, đ𝘢̆𝘯𝘨 𝘵𝘢̉𝘪 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘭𝘪𝘱, 𝘣𝘢̀𝘪 𝘷𝘪𝘦̂́𝘵 𝘷𝘦̂̀ 𝘤𝘢́𝘤 𝘩𝘰𝘢̣𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘕𝘚 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘤𝘰́ đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢́𝘪 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘢́𝘰 𝘷𝘦̂̀ 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 đ𝘢̃ 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘴𝘰̂́ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘯𝘢̀𝘺 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘣𝘢̀ 𝘤𝘰𝘯 𝘮𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘺 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘴𝘦̉ 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘢̉𝘯𝘩 𝘭𝘦̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘮𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 đ𝘦̂̉ 𝘵𝘳𝘢𝘰 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘢̂𝘯 𝘯𝘩𝘶̛ đ𝘢̃ 𝘯𝘰́𝘪. 𝘛𝘶̛̀ đ𝘰́ 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘢̆𝘯 𝘬𝘩𝘰𝘢̆𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘩𝘢̆́𝘤 𝘮𝘢̆́𝘤.

𝘕𝘨𝘢𝘺 𝘴𝘢𝘶 𝘣𝘢̀𝘪 đ𝘢̆𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘝𝘛𝘊, 𝘵𝘰̂́𝘪 22/5, 𝘣𝘢̀ 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂̃𝘯 𝘗𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘏𝘢̆̀𝘯𝘨 đ𝘢̃ 𝘭𝘪𝘷𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘢𝘮, 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘭𝘰̣̂ 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘯𝘢̆̀𝘮 𝘮𝘰̛ 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘰̀𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘢̀𝘪 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘢𝘮 𝘯𝘨𝘩𝘦̣̂ 𝘴𝘪̃.

𝘊𝘶̣ 𝘵𝘩𝘦̂̉, 𝘣𝘢̀ 𝘯𝘰́𝘪: “𝘌𝘮 𝘯𝘢̆̀𝘮 𝘮𝘰̛ 𝘦𝘮 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 Đ𝘢̀𝘮 𝘝𝘪̃𝘯𝘩 𝘏𝘶̛𝘯𝘨 đ𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘩𝘰𝘢̣𝘪 𝘯𝘰́𝘪 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩, 𝘩𝘰̉𝘪 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 13 𝘵𝘺̉ 𝘨𝘪𝘰̛̀ 𝘴𝘢𝘰 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘢𝘯𝘩. 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘯𝘰́ 𝘹𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘰̀𝘯 𝘯𝘢̆̀𝘮 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘢̀𝘪 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘯𝘨𝘢̂𝘯 𝘩𝘢̀𝘯𝘨.

Đ𝘰́, 𝘦𝘮 𝘯𝘢̆̀𝘮 𝘮𝘰̛ 𝘯𝘩𝘢 𝘲𝘶𝘺́ 𝘷𝘪̣. 𝘌𝘮 𝘯𝘢̆̀𝘮 𝘮𝘰̛ 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 2 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘰́𝘪 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘷𝘢̣̂𝘺 đ𝘰́”.

𝘎𝘪𝘢̂́𝘺 𝘹𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘨𝘩𝘦̣̂ 𝘴𝘪̃ 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘹𝘶𝘢̂́𝘵 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘮𝘢̣𝘯𝘨.

“𝘌𝘮 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 đ𝘶́𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘪 𝘳𝘢 𝘴𝘢𝘰 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘦𝘮 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘦𝘮 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘯𝘢̀𝘺. Đ𝘰̂́𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 13 𝘵𝘺̉ 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘢́𝘪 𝘨𝘪̀ đ𝘢̂𝘶, 𝘣𝘶́𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘪 𝘵𝘰́𝘤 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘰́, đ𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘩𝘰̛̀ 𝘤𝘢̉ 𝘵𝘳𝘢̆𝘮 𝘵𝘺̉ 𝘵𝘩𝘪̀ 13 𝘵𝘺̉ 𝘯𝘨𝘩𝘪̃𝘢 𝘭𝘺́ 𝘨𝘪̀. 𝘊𝘰́ đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘣𝘪̣ 𝘲𝘶𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘰̂𝘪”, 𝘣𝘢̀ 𝘏𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘯𝘰́𝘪.

“𝘕𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘭𝘰̛̃ 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘴𝘶̛̣ 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 13 𝘵𝘺̉ đ𝘰́ 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 đ𝘦̂̉ 𝘨𝘪𝘶́𝘱 đ𝘰̛̃ đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘣𝘢̀𝘰 𝘭𝘶̃ 𝘭𝘶̣𝘵, 𝘨𝘪𝘰̛̀ 𝘭𝘶̃ 𝘭𝘶̣𝘵 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘯𝘶̛̃𝘢 𝘮𝘢̀ đ𝘢𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘥𝘪𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘵𝘩𝘰̂𝘪 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘢𝘪 𝘵𝘳𝘢̉ 𝘷𝘦̂̀ 𝘯𝘩𝘢̀ đ𝘰́ đ𝘪.

Đ𝘢̂́𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘺́ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘦𝘮 𝘯𝘩𝘢 𝘲𝘶𝘺́ 𝘷𝘪̣. 𝘈𝘪 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘷𝘰̂ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘴𝘢̀𝘰 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘵𝘳𝘢̉ 𝘺 𝘷𝘢̣̂𝘺. 𝘏𝘢𝘪 𝘯𝘶̛̃𝘢 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘰̣̂𝘯𝘨 đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘮𝘢̣𝘯𝘨, 𝘤𝘶̉𝘢 𝘹𝘢̃ 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘨𝘪𝘶̛̃ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘭𝘺́ 𝘥𝘰 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘤𝘢̂̀𝘯 𝘭𝘢̀𝘮 𝘳𝘰̃.

𝘕𝘦̂́𝘶 𝘴𝘶̛̣ 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘤𝘢̂𝘶 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘢̀𝘺 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘭𝘦̂𝘯 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨, 𝘤𝘰̀𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘭𝘦̂𝘯 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘺́ 𝘷𝘪̣ 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ đ𝘰̀𝘪 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘢𝘪, 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘮 𝘤𝘩𝘪́ 𝘭𝘢̀𝘮 đ𝘰̛𝘯 𝘨𝘶̛̉𝘪 𝘤𝘰̛ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘤𝘩𝘶̛́𝘤 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 đ𝘦̂̉ đ𝘰̀𝘪 𝘭𝘢̣𝘪”.

𝘉𝘢̀ 𝘗𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘏𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘵𝘢́𝘪 𝘬𝘩𝘢̆̉𝘯𝘨 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘯𝘢̆̀𝘮 𝘮𝘰̛ 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 2 𝘯𝘨𝘩𝘦̣̂ 𝘴𝘪̃ 𝘯𝘰́𝘪 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯, 𝘯𝘦̂𝘯 𝘣𝘢̀ đ𝘢̣̆𝘵 𝘨𝘪𝘢̉ 𝘵𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘹𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘶𝘯𝘨 𝘭𝘦̂𝘯 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘮𝘢̣𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘭𝘢̀ 𝘨𝘪𝘢̂́𝘺 𝘵𝘰̛̀ 𝘨𝘪𝘢̉.

“6 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘯𝘢𝘺 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘭𝘢̀𝘮 𝘤𝘢́𝘪 𝘨𝘪̀ 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘮𝘢̀ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘰̀𝘯 𝘯𝘢̆̀𝘮 𝘯𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘢̀𝘪 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘵𝘩𝘰̂𝘪 𝘤𝘢́𝘪 𝘮𝘶̀𝘢 𝘥𝘪𝘪̣𝘤𝘩 𝘯𝘢̀𝘺 𝘢𝘪 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘩𝘦̂́𝘵 𝘢𝘪 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰́ 𝘬𝘩𝘢̆𝘯 𝘩𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘵𝘩𝘰̂𝘪 đ𝘢̂𝘶 𝘵𝘳𝘢̉ 𝘷𝘦̂̀ đ𝘰́ đ𝘪.

 

𝘊𝘰̀𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢̉ 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘤𝘶̛́ đ𝘶̛𝘢 𝘳𝘢 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘢𝘯, 𝘷𝘢̣̂𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘹𝘰𝘯𝘨! 𝘊𝘰̀𝘯 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 đ𝘪 𝘵𝘰̛́𝘪 đ𝘢̂𝘶 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘶̛́ 𝘤𝘶̛́ 𝘪𝘮, 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘩𝘢̣ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘢́ 𝘵𝘢́𝘯𝘩 𝘮𝘢̀ 𝘪̉𝘮 𝘥𝘦̂̃ 𝘥𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂́”.

 

𝘚𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘬𝘦̂̉ 𝘭𝘢̣𝘪 “𝘨𝘪𝘢̂́𝘤 𝘮𝘰̛” 𝘷𝘦̂̀ 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘯𝘰́𝘪 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 Đ𝘢̀𝘮 𝘝𝘪̃𝘯𝘩 𝘏𝘶̛𝘯𝘨-𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩, 𝘣𝘢̀ 𝘏𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘢̃ 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘨𝘶̛̉𝘪 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘲𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘨𝘰́𝘱 𝘤𝘩𝘰 “𝘢𝘯𝘩 𝘉𝘰̂́𝘯” 𝘯𝘦̂𝘯 đ𝘰̀𝘪 𝘭𝘢̣𝘪 𝘷𝘪̀ 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘥𝘪𝘪̣𝘤𝘩 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘢𝘪 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰́ 𝘬𝘩𝘢̆𝘯.

Đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘢̀ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘦̂𝘯 𝘮𝘪̉𝘢 𝘮𝘢𝘪 𝘤𝘢̣̆𝘱 đ𝘰̂𝘪 “𝘝𝘰̃ 𝘢𝘯𝘩-𝘷𝘰̃ 𝘦𝘮”: “𝘛𝘳𝘰̛̀𝘪 đ𝘢̂́𝘵 𝘰̛𝘪 𝘯𝘰́ (𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩, 𝘗𝘝) 𝘨𝘪𝘰̂́𝘯𝘨 𝘺 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘝𝘰̃ 𝘏𝘰𝘢̀𝘯𝘨 𝘠𝘦̂𝘯. 𝘝𝘰̃ 𝘏𝘰𝘢̀𝘯𝘨 𝘠𝘦̂𝘯 𝘯𝘰́ 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ𝘪 𝘭𝘶̛̀𝘢 đ𝘢̉𝘰 𝘤𝘶̛́𝘶 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘭𝘶̃ 𝘭𝘶̣𝘵, 𝘤𝘶́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̀𝘢 𝘤𝘶́𝘯𝘨 𝘣𝘢̀.

𝘛𝘳𝘰̛̀𝘪 𝘰̛𝘪 𝘨𝘪𝘰̂́𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘲𝘶𝘢́ 𝘢̀. 𝘉𝘰̛̉𝘪 𝘷𝘢̣̂𝘺 𝘩𝘰̣ 𝘝𝘰̃ 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘨𝘩𝘦̂ 𝘲𝘶𝘢́ 𝘯𝘩𝘢. 𝘕𝘰́𝘪 𝘹𝘪𝘯 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘤𝘩𝘶̛́ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘢𝘪 𝘩𝘰̣ 𝘝𝘰̃ 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘹𝘢̂́𝘶 𝘯𝘩𝘢 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘮𝘢̀ 2 𝘝𝘰̃ 𝘯𝘢̀𝘺 𝘲𝘶𝘢́ 𝘨𝘩𝘦̂ 𝘯𝘩𝘢 𝘲𝘶𝘺́ 𝘷𝘪̣ 𝘰̛𝘪”.

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘣𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘭𝘪𝘷𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘢𝘮 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 28-4, 𝘣𝘢̀ 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂̃𝘯 𝘗𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘏𝘢̆̀𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘢 𝘳𝘢 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘤𝘰́ 𝘹𝘢́𝘤 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘷𝘦̂̀ 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘨𝘶̛̉𝘪 20 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘦̣̂ 𝘵𝘶̛̉ đ𝘪 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘰̂𝘯𝘨 𝘝𝘰̃ 𝘏𝘰𝘢̀𝘯𝘨 𝘠𝘦̂𝘯 đ𝘦̂̉ 𝘩𝘰̣𝘤 𝘤𝘩𝘶̛̃𝘢 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩.

𝘉𝘢̀ 𝘏𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘢̆̉𝘯𝘨 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘭𝘺́ 𝘥𝘰 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘪𝘮 𝘭𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘷𝘪̀ 𝘤𝘰́ 𝘮𝘰̂́𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘩𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘢̂𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘰̂𝘯𝘨 𝘝𝘰̃ 𝘏𝘰𝘢̀𝘯𝘨 𝘠𝘦̂𝘯 𝘷𝘢̀ đ𝘦̂̀ 𝘯𝘨𝘩𝘪̣ 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘩𝘢̀𝘪 𝘭𝘦̂𝘯 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘷𝘦̂̀ 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘰̂𝘯𝘨 𝘝𝘰̃ 𝘏𝘰𝘢̀𝘯𝘨 𝘠𝘦̂𝘯 𝘤𝘰́ 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘷𝘪 𝘭𝘶̛̀𝘢 đ𝘢̉𝘰 𝘬𝘩𝘪 𝘬𝘩𝘢́𝘮 𝘤𝘩𝘶̛̃𝘢 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩.

𝘛𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯, đ𝘢́𝘱 𝘭𝘢̣𝘪 𝘭𝘰̛̀𝘪 đ𝘦̂̀ 𝘯𝘨𝘩𝘪̣ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘢̀ 𝘏𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘴𝘶̛̣ 𝘪𝘮 𝘭𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘵𝘶̛̀ 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘴𝘶𝘰̂́𝘵 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘲𝘶𝘢. 𝘛𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘺́ đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘥𝘶̀𝘯𝘨 𝘮𝘢̣𝘯𝘨 𝘹𝘢̃ 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘨𝘢̂̀𝘯 đ𝘢̂𝘺, 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘩𝘢̀𝘪 đ𝘢̃ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘭𝘢̣̂𝘱 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘢̀𝘪 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘵𝘶̛̀ 𝘛𝘪𝘬𝘛𝘰𝘬 đ𝘦̂́𝘯 𝘠𝘰𝘶𝘛𝘶𝘣𝘦 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰́𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶 𝘩𝘶́𝘵 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘬𝘩𝘢́𝘯 𝘨𝘪𝘢̉ 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘥𝘰̃𝘪. Đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘢̀𝘺 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘴𝘶̛̣ 𝘺𝘦̂𝘶 𝘮𝘦̂́𝘯 𝘵𝘶̛̀ 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨.

𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘹𝘪𝘯 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘢̂𝘯 𝘮𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘷𝘪̀ 𝘴𝘶̛̣ 𝘤𝘩𝘢̣̂𝘮 𝘵𝘳𝘦̂̃, 𝘩𝘶̛́𝘢 𝘴𝘦̃ 𝘴𝘰̛́𝘮 đ𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘰 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯

𝘛𝘰̂́𝘪 24-5, 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 đ𝘢̃ 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘰̂́ 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘭𝘦̂𝘯 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢̉𝘪 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘣𝘰̣̂ 𝘴𝘶̛̣ 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘯𝘰́𝘪 𝘵𝘳𝘦̂𝘯.

“𝘕𝘦̂́𝘶 𝘭𝘢̂́𝘺 𝘴𝘶̛̣ 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 30 𝘯𝘢̆𝘮 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 đ𝘦̂̉ đ𝘢́𝘯𝘩 đ𝘰̂̉𝘪 𝘮𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘮𝘢̂́𝘺 𝘵𝘪̉ 𝘯𝘢̀𝘺, 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘲𝘶𝘺́ 𝘷𝘪̣ 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘰̂𝘪 𝘺́ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘰́ “𝘯𝘦̂𝘯” 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨, 𝘤𝘩𝘶̛́ đ𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘯𝘰́𝘪 𝘤𝘢́𝘪 𝘤𝘩𝘶̛̃ “𝘮𝘶𝘰̂́𝘯”? 𝘖̂𝘯𝘨 𝘣𝘢̀ 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘰́ 𝘤𝘢̂𝘶 “𝘔𝘶𝘢 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘣𝘢 𝘷𝘢̣𝘯 𝘣𝘢́𝘯 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘣𝘢 đ𝘰̂̀𝘯𝘨”.

 

𝘕𝘦̂́𝘶 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̆́𝘤 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘴𝘰̂́ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘯𝘢̀𝘺, 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘤𝘩𝘢̆́𝘤 𝘵𝘩𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘯𝘰́ 𝘢̆𝘯, 𝘯𝘰́ 𝘨𝘪𝘶̛̃ 𝘵𝘪𝘦̂𝘶 𝘹𝘢̀𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘳𝘪𝘦̂𝘯𝘨 𝘯𝘰́. 𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘶̛𝘢 𝘲𝘶𝘺́ 𝘷𝘪̣, 𝘭𝘢̣𝘪 𝘤𝘰́ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘢̂𝘶 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘩𝘢𝘺 𝘭𝘢̀ “𝘕𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘨𝘪̀ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘪̀ đ𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘯𝘦̂𝘯 𝘭𝘢̀𝘮”.

𝘕𝘦̂́𝘶 𝘵𝘰̂𝘪 𝘨𝘪𝘶̛̃ 𝘴𝘰̂́ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘯𝘢̀𝘺 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘩𝘰̂𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘲𝘶𝘺́ 𝘷𝘪̣ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘬𝘪𝘢, 𝘯𝘢̆𝘮 𝘴𝘢𝘶 𝘲𝘶𝘺́ 𝘷𝘪̣ 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘴𝘦̃ 𝘣𝘪𝘦̂́t

𝘛𝘰̂𝘪 𝘴𝘦̃ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘭𝘢̀𝘮 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘩𝘢̉𝘰 𝘵𝘢̂𝘮 𝘵𝘪𝘯 𝘵𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘵𝘰̂𝘪 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘷𝘰̣𝘯𝘨. 𝘛𝘰̂𝘪 𝘴𝘦̃ 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘴𝘰̂́ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 đ𝘰́ 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘢̂𝘯 𝘮𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨” – 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘯𝘰́𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘭𝘪𝘱.

 

𝘊𝘶𝘰̂́𝘪 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘱𝘩𝘢́𝘵 𝘣𝘪𝘦̂̉𝘶, 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘨𝘶̛̉𝘪 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘢̉𝘮 𝘰̛𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘰̛ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘢́𝘰 𝘤𝘩𝘪́, 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘩𝘢̉𝘰 𝘵𝘢̂𝘮 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘷𝘢̀ 𝘬𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘣𝘢̀𝘰 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘯𝘨𝘰𝘢̀𝘪 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘬𝘩𝘢́𝘯 𝘨𝘪𝘢̉ 𝘮𝘰̣𝘪 𝘯𝘰̛𝘪 đ𝘢̃ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘵𝘢̂𝘮 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘮𝘪̀𝘯𝘩.

𝘋𝘢𝘯𝘩 𝘩𝘢̀𝘪 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘨𝘶̛̉𝘪 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘹𝘪𝘯 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘵𝘰̛́𝘪 đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘣𝘢̀𝘰 𝘮𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘷𝘪̀ 𝘴𝘰̂́ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘲𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘨𝘰́𝘱 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘮𝘶𝘰̣̂𝘯 𝘩𝘰̛𝘯 𝘥𝘶̛̣ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 𝘣𝘢𝘯 đ𝘢̂̀𝘶.

 

𝘉𝘦̂𝘯 𝘤𝘢̣𝘯𝘩 đ𝘰́, 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘮𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘥𝘪𝘪̣𝘤𝘩 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘮𝘢𝘶 𝘲𝘶𝘢 đ𝘦̂̉ 𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘰́ đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘩𝘶̛́𝘢 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩, 𝘭𝘢̀ đ𝘪́𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘢̂𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘰 𝘵𝘢̣̂𝘯 𝘵𝘢𝘺 𝘴𝘰̂́ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘶̛̀ 𝘵𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘢̂𝘯 𝘮𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨.

𝘛𝘩𝘦̂́ 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨, 𝘭𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘹𝘪𝘯 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘯𝘢̀𝘺 𝘤𝘶̉𝘢 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘩𝘢̀𝘪 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘤𝘰́ đ𝘦̂́𝘯 𝘬𝘪̣𝘱 𝘭𝘶́𝘤? 𝘕𝘩𝘢̂́𝘵 𝘭𝘢̀ 𝘬𝘩𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘰̂́𝘵 đ𝘰𝘢̣𝘯 𝘱𝘩𝘢́𝘵 𝘣𝘪𝘦̂̉𝘶, 𝘏𝘰𝘢̀𝘪 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘹𝘪𝘯 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘷𝘪̀ đ𝘢̃ đ𝘦̂̉ 𝘴𝘰̂́ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘵𝘢𝘺 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘢̂𝘯 𝘤𝘩𝘢̣̂𝘮 𝘵𝘳𝘦̂̃, 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘰́𝘪 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘢̀𝘰 𝘷𝘦̂̀ 𝘭𝘺́ 𝘥𝘰 𝘷𝘪̀ 𝘴𝘢𝘰 𝘴𝘶𝘰̂́𝘵 6 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 𝘯𝘢̀𝘺.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *