Tin Tức

Đa số Người Mỹ không đi làm vì muốn được tiền thất nghiệp

𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘢̃𝘪 𝘥𝘶̛̃ 𝘥𝘰̣̂𝘪 đ𝘢̃ 𝘣𝘶̀𝘯𝘨 𝘭𝘦̂𝘯 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘪̣ 𝘨𝘪𝘢 𝘋𝘢̂𝘯 𝘊𝘩𝘶̉ 𝘷𝘢̀ 𝘊𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘏𝘰̀𝘢 𝘤𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘩 𝘷𝘢̂́𝘯 đ𝘦̂̀ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘭𝘢𝘰 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘣𝘪̣ 𝘮𝘢̂́𝘵 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘷𝘪̀ đ𝘢̣𝘪 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘊𝘖𝘝𝘐𝘋-19.

𝘋𝘢̂𝘯 𝘉𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘔𝘰 𝘉𝘳𝘰𝘰𝘬𝘴 (𝘊𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘏𝘰̀𝘢-𝘈𝘭𝘢𝘣𝘢𝘮𝘢) 𝘷𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘛𝘸𝘪𝘵𝘵𝘦𝘳: “𝘊𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘶̉ 𝘵𝘳𝘢̉ 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘥𝘢̂𝘯 đ𝘦̂̉ Đ𝘜̛̀𝘕𝘎 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤, 𝘷𝘪̀ 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘩𝘰̣ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 đ𝘪 𝘭𝘢̀𝘮.” 𝘊𝘰̀𝘯 𝘋𝘢̂𝘯 𝘉𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘙𝘰 𝘒𝘩𝘢𝘯𝘯𝘢 (𝘋𝘢̂𝘯 𝘊𝘩𝘶̉-𝘊𝘢𝘭𝘪𝘧𝘰𝘳𝘯𝘪𝘢) 𝘯𝘰́𝘪:

“𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘭𝘺́ 𝘥𝘰 𝘮𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘺 𝘭𝘢̣𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘭𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘩𝘪̉𝘯𝘩.” 𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘩𝘪̀𝘯𝘩, 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘢̣𝘮 𝘹𝘢̆𝘯𝘨 𝘰̛̉ 𝘊𝘳𝘢𝘯𝘣𝘦𝘳𝘳𝘺 𝘛𝘰𝘸𝘯𝘴𝘩𝘪𝘱, 𝘉𝘶𝘵𝘭𝘦𝘳 𝘊𝘰𝘶𝘯𝘵𝘺, 𝘗𝘦𝘯𝘯𝘴𝘺𝘭𝘷𝘢𝘯𝘪𝘢, 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘢́𝘰 𝘵𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘩𝘰̂𝘮 𝘛𝘩𝘶̛́ 𝘛𝘶̛, 5 𝘛𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘕𝘢̆𝘮, 2021. (𝘏𝘪̀𝘯𝘩 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘩𝘰̣𝘢: 𝘈𝘗 𝘗𝘩𝘰𝘵𝘰/𝘒𝘦𝘪𝘵𝘩 𝘚𝘳𝘢𝘬𝘰𝘤𝘪𝘤)

 

𝘊𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘢̃𝘪 𝘣𝘶̀𝘯𝘨 𝘭𝘦̂𝘯 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘛𝘩𝘶̛́ 𝘚𝘢́𝘶 𝘵𝘶𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘉𝘰̣̂ 𝘓𝘢𝘰 Đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘵𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘤𝘰́ 266,000 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘢̣𝘰 𝘳𝘢 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘛𝘶̛, 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘵𝘩𝘢̂́𝘱 𝘴𝘰 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘰̂́ 𝘥𝘶̛̣ đ𝘰𝘢́𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘨𝘪𝘢 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘦̂́ 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪.

𝘕𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘊𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘏𝘰̀𝘢 𝘯𝘰́𝘪 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨, 𝘣𝘢́𝘰 𝘤𝘢́𝘰 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘭𝘢̀𝘮 𝘨𝘢̂𝘺 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘷𝘰̣𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘷𝘢̣̂𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘥𝘢̂́𝘶 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘶̉ 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘣𝘢𝘯𝘨 đ𝘢̃ “𝘲𝘶𝘢́ 𝘳𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘳𝘢̃𝘪” 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘣𝘢𝘯 𝘱𝘩𝘢́𝘵 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘯 𝘬𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘢̂𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤.

𝘏𝘰̣ 𝘤𝘩𝘰 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨, 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘰̛̉ 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘮𝘢̀ 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘩𝘰̛𝘯 𝘬𝘩𝘪 đ𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘴𝘦̃ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘢𝘪 𝘤𝘩𝘪̣𝘶 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘤𝘢̉. 𝘕𝘩𝘶̛ 𝘷𝘢̣̂𝘺, 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘴𝘰̂́ 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘭𝘢̀𝘮, 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘴𝘰̂́ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩𝘢𝘮 𝘨𝘪𝘢 𝘭𝘢𝘰 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘤𝘢̆́𝘵 𝘨𝘪𝘢̉𝘮, 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘮 𝘤𝘩𝘪́ 𝘣𝘢̃𝘪 𝘣𝘰̉ 𝘭𝘶𝘰̂𝘯 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘣𝘰̂̉ 𝘴𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘶̛̀ 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘢𝘯𝘨.

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪 đ𝘰́, 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘋𝘢̂𝘯 𝘊𝘩𝘶̉ 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘴𝘰̂́ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘤𝘢𝘰 𝘭𝘢̀ 𝘥𝘰 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘺𝘦̂́𝘶 𝘵𝘰̂́ 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘵𝘰̛́𝘪 đ𝘢̣𝘪 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘷𝘢̀ 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘱𝘩𝘢́𝘱 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘩𝘰̛𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘥𝘰 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘶̉, 𝘥𝘰 𝘷𝘢̣̂𝘺 𝘤𝘩𝘢̂́𝘮 𝘥𝘶̛́𝘵 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘭𝘢̀ 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢̉𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘢̀𝘪 𝘵𝘰𝘢́𝘯 𝘭𝘢𝘰 đ𝘰̣̂𝘯𝘨.

𝘘𝘶𝘢𝘯 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘤𝘶̉𝘢 𝘩𝘢𝘪 𝘱𝘩𝘪́𝘢 𝘊𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘏𝘰̀𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘋𝘢̂𝘯 𝘊𝘩𝘶̉ 𝘹𝘦𝘮 𝘳𝘢 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵, 𝘬𝘩𝘰́ 𝘥𝘶𝘯𝘨 𝘩𝘰̀𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘦̂́ 𝘲𝘶𝘢𝘯 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 đ𝘰́ đ𝘢̃ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘰̛̉ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘴𝘰̂́ 𝘵𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘣𝘢𝘯𝘨, 𝘤𝘢̉𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘹𝘦𝘮 𝘹𝘦́𝘵 𝘤𝘢́𝘤 đ𝘢̣𝘰 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘭𝘰̛́𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘢̉𝘯𝘩 𝘩𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘔𝘺̃.

𝘛𝘶̛̀ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 đ𝘦̂́𝘯 𝘯𝘢𝘺, 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘭𝘢𝘰 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘣𝘪̣ 𝘮𝘢̂́𝘵 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘩𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘵𝘶̛̀ 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘣𝘢𝘯𝘨, 𝘴𝘰̂́ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘩𝘢𝘺 𝘪́𝘵, 𝘬𝘦́𝘰 𝘥𝘢̀𝘪 𝘣𝘢𝘰 𝘭𝘢̂𝘶 𝘵𝘶̀𝘺 𝘷𝘢̀𝘰 𝘲𝘶𝘺 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘣𝘢𝘯𝘨, 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘬𝘦́𝘰 𝘥𝘢̀𝘪 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 𝘴𝘢́𝘶 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘮𝘶̛́𝘤 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 $200-$500/𝘵𝘶𝘢̂̀𝘯 𝘭𝘦̂̃.

𝘒𝘩𝘪 đ𝘢̣𝘪 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘊𝘖𝘝𝘐𝘋-19 𝘣𝘶̀𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢́𝘵 đ𝘢̂̀𝘶 𝘯𝘢̆𝘮 𝘯𝘨𝘰𝘢́𝘪, 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘯 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘮𝘢́𝘺, 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘺 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 đ𝘰́𝘯𝘨 𝘤𝘶̛̉𝘢, 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̣𝘤 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘭𝘢𝘰 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘣𝘪̣ 𝘮𝘢̂́𝘵 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤, 𝘭𝘢̂𝘮 𝘷𝘢̀𝘰 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘢̉𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂́𝘯 𝘬𝘩𝘰́.

 

Đ𝘦̂́𝘯 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘛𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘛𝘶̛, 2020, đ𝘢̃ 𝘤𝘰́ đ𝘦̂́𝘯 26.5 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘔𝘺̃ 𝘣𝘪̣ 𝘮𝘢̂́𝘵 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘨𝘩𝘪 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱.

𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘏𝘰̣̂𝘪 𝘔𝘺̃ 𝘷𝘢̀𝘰 𝘛𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘉𝘢 𝘯𝘢̆𝘮 𝘯𝘨𝘰𝘢́𝘪 đ𝘢̃ 𝘣𝘢𝘯 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 đ𝘢̣𝘰 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘊𝘈𝘙𝘌𝘚, 𝘲𝘶𝘺 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘰𝘢̀𝘪 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘪̣ 𝘮𝘢̂́𝘵 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘴𝘦̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘵𝘩𝘦̂𝘮 𝘮𝘰̂̃𝘪 𝘵𝘶𝘢̂̀𝘯 $600 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘣𝘰̂̉ 𝘴𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘶̛̀ 𝘯𝘨𝘢̂𝘯 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘢𝘯𝘨.

𝘛𝘪́𝘯𝘩 𝘳𝘢, 𝘮𝘰̂̃𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘪̣ 𝘮𝘢̂́𝘵 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘷𝘪̀ 𝘊𝘖𝘝𝘐𝘋-19 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘪́𝘵 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 $3,000 𝘮𝘰̂̃𝘪 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘪́𝘵 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 13 𝘵𝘶𝘢̂̀𝘯 𝘭𝘦̂̃.

𝘊𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘣𝘰̂̉ 𝘴𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘊𝘈𝘙𝘌𝘚 𝘩𝘦̂́𝘵 𝘩𝘢̣𝘯 𝘷𝘢̀𝘰 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 31 𝘛𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘉𝘢̉𝘺, 2020, 𝘴𝘢𝘶 đ𝘰́ 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘛𝘰̂̉𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘋𝘰𝘯𝘢𝘭𝘥 𝘛𝘳𝘶𝘮𝘱 đ𝘶̛𝘢 𝘳𝘢 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘣𝘰̂̉ 𝘴𝘶𝘯𝘨 $300/𝘵𝘶𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘢̣𝘮 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘏𝘰̣̂𝘪 𝘣𝘢̀𝘯 𝘵𝘩𝘢̉𝘰 𝘮𝘰̣̂𝘵 đ𝘢̣𝘰 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘩𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘦̂́ 𝘮𝘰̛́𝘪.

𝘝𝘢̀𝘰 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘤𝘶𝘰̂́𝘪 𝘯𝘢̆𝘮 2020, 𝘛𝘰̂̉𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘛𝘳𝘶𝘮𝘱 đ𝘢̃ 𝘬𝘺́ 𝘣𝘢𝘯 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘤𝘶̛́𝘶 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴 𝘊𝘰𝘳𝘰𝘯𝘢 𝘵𝘳𝘪̣ 𝘨𝘪𝘢́ $900 𝘵𝘺̉ 𝘮𝘢̀ 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 đ𝘰́ 𝘭𝘢̀ 𝘥𝘶𝘺 𝘵𝘳𝘪̀ 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘣𝘰̂̉ 𝘴𝘶𝘯𝘨 $300/𝘵𝘶𝘢̂̀𝘯/𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪.

𝘚𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘢̆𝘮 2021, 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘥𝘢̂̀𝘯 𝘥𝘢̂̀𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘬𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘴𝘰𝘢́𝘵, 𝘩𝘰𝘢̣𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘴𝘢̉𝘯 𝘹𝘶𝘢̂́𝘵 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘥𝘢̂̀𝘯 𝘥𝘢̂̀𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘬𝘩𝘰̂𝘪 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘴𝘰̂́ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘰̀𝘯 𝘤𝘢𝘰.

 

𝘏𝘰̂̀𝘪 𝘛𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘉𝘢, 2021, 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘏𝘰̣̂𝘪 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢 đ𝘢̣𝘰 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘊𝘶̛́𝘶 𝘕𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘔𝘺̃ (𝘈𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘢𝘯 𝘙𝘦𝘴𝘤𝘶𝘦 𝘈𝘤𝘵, 𝘈𝘙𝘈) 𝘥𝘰 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘉𝘪𝘥𝘦𝘯 đ𝘦̂̀ 𝘯𝘨𝘩𝘪̣ 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘩𝘪 𝘱𝘩𝘪́ $1,900 𝘵𝘺̉, 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 đ𝘰́ 𝘤𝘰́ 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 $300/𝘵𝘶𝘢̂̀𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘬𝘦́𝘰 𝘥𝘢̀𝘪 đ𝘦̂́𝘯 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 6 𝘛𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘊𝘩𝘪́n

𝘕𝘩𝘶̛ 𝘷𝘢̣̂𝘺, 𝘵𝘶̛̀ đ𝘢̂̀𝘶 đ𝘢̣𝘪 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 đ𝘦̂́𝘯 𝘯𝘢𝘺 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘭𝘢𝘰 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘺 𝘣𝘪̣ 𝘮𝘢̂́𝘵 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 đ𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘴𝘶̛̣ 𝘩𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘵𝘪́𝘤𝘩 𝘤𝘶̛̣𝘤, 𝘯𝘨𝘰𝘢̀𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘮𝘢̀ đ𝘢 𝘴𝘰̂́ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘔𝘺̃ 𝘵𝘩𝘶 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘱 𝘥𝘶̛𝘰̛́𝘪 $75,000/𝘯𝘢̆𝘮 đ𝘦̂̀𝘶 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘩𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘮𝘢̂́𝘵 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘤𝘰̀𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘣𝘰̂̉ 𝘴𝘶𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘬𝘩𝘢́ 𝘩𝘢̀𝘰 𝘱𝘩𝘰́𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘢𝘯𝘨.

𝘛𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘦̂́ 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘢𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘬𝘩𝘢̆́𝘱 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘔𝘺̃, 𝘩𝘢̂̀𝘶 𝘩𝘦̂́𝘵 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘺 đ𝘢̃ 𝘮𝘰̛̉ 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘩𝘰𝘢̣𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘰̛𝘪 𝘣𝘪̣ 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪 𝘴𝘰̂́ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘩𝘪 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘢𝘰.

𝘛𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘢̣𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘹𝘢̉𝘺 𝘳𝘢 𝘱𝘩𝘰̂̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘰̛̉ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘦̂̀ 𝘴𝘶̛̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘭𝘢𝘰 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘰̂̉ 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨, 𝘭𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̂́𝘱 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘨𝘢̀𝘯𝘩 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘷𝘶̣, 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘷𝘶̣ 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘩𝘢̀𝘯𝘨, 𝘴𝘪𝘦̂𝘶 𝘵𝘩𝘪̣…

𝘛𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘢̣𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢́𝘪 𝘬𝘩𝘰𝘢́𝘺 đ𝘰́, 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘪̣ 𝘨𝘪𝘢 𝘊𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘏𝘰̀𝘢 đ𝘰̂̉ 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 “𝘲𝘶𝘢́ 𝘩𝘢̀𝘰 𝘱𝘩𝘰́𝘯𝘨” 𝘷𝘢̀ 𝘨𝘰̣𝘪 đ𝘰́ 𝘭𝘢̀ “𝘤𝘩𝘶̉ 𝘯𝘨𝘩𝘪̃𝘢 𝘹𝘢̃ 𝘩𝘰̣̂𝘪.” 𝘋𝘢̂𝘯 𝘉𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘔𝘰 𝘉𝘳𝘰𝘰𝘬𝘴 (𝘊𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘏𝘰̀𝘢-𝘈𝘭𝘢𝘣𝘢𝘮𝘢) 𝘷𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘛𝘸𝘪𝘵𝘵𝘦𝘳: “

 

𝘊𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘶̉ 𝘵𝘳𝘢̉ 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘥𝘢̂𝘯 đ𝘦̂̉ Đ𝘜̛̀𝘕𝘎 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤, 𝘷𝘪̀ 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘩𝘰̣ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 đ𝘪 𝘭𝘢̀𝘮. 𝘋𝘜𝘏! 𝘊𝘩𝘶̉ 𝘯𝘨𝘩𝘪̃𝘢 𝘹𝘢̃ 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘯𝘩𝘪̀𝘯 𝘤𝘰́ 𝘷𝘦̉ đ𝘦̣𝘱 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘦̂́ đ𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢́ 𝘩𝘰𝘢̣𝘪. 𝘕𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘔𝘺̃: 𝘤𝘢̂̀𝘯 𝘩𝘰̣𝘤 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘵𝘩𝘶𝘢 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤!”

𝘋𝘢̂𝘯 𝘉𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘌𝘭𝘪𝘴𝘦 𝘚𝘵𝘦𝘧𝘢𝘯𝘪𝘬 (𝘊𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘏𝘰̀𝘢-𝘕𝘦𝘸 𝘠𝘰𝘳𝘬) – 𝘮𝘰̣̂𝘵 đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘢̂𝘯 𝘤𝘢̣̂𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘶̛̣𝘶 𝘛𝘰̂̉𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘛𝘳𝘶𝘮𝘱 𝘷𝘢̀ đ𝘢𝘯𝘨 𝘤𝘰̂́ 𝘵𝘩𝘢𝘺 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘋𝘢̂𝘯 𝘉𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘓𝘪𝘻 𝘊𝘩𝘦𝘯𝘦𝘺 (𝘊𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘏𝘰̀𝘢-𝘞𝘺𝘰𝘮𝘪𝘯𝘨) 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘷𝘪̣ 𝘵𝘳𝘪́ 𝘭𝘢̃𝘯𝘩 đ𝘢̣𝘰 𝘱𝘩𝘦 𝘊𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘏𝘰̀𝘢 𝘰̛̉ 𝘏𝘢̣ 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘯, 𝘤𝘩𝘰 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘴𝘰̂́ 𝘭𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘭𝘢̀𝘮 𝘵𝘩𝘢̂́𝘱 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘷𝘢̣̂𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘥𝘰 “𝘤𝘢́𝘤 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘭𝘰̛̣𝘪 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘬𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘹𝘢̃ 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘤𝘩𝘶̉ 𝘯𝘨𝘩𝘪̃𝘢.”

𝘉𝘢̀ 𝘚𝘵𝘦𝘧𝘢𝘯𝘪𝘬 𝘯𝘰́𝘪 𝘵𝘩𝘦̂𝘮 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨, 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘺 𝘯𝘩𝘰̉ 𝘰̛̉ 𝘵𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘕𝘦𝘸 𝘠𝘰𝘳𝘬 𝘯𝘰́𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘣𝘢̀ 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̣ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘵𝘪̀𝘮 đ𝘶̉ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘭𝘢̀𝘮.

𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘱𝘩𝘢̉𝘯 đ𝘰̂́𝘪 𝘣𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘭𝘺́ 𝘭𝘦̃, 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘴𝘰̂́ 𝘵𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘰 đ𝘢̉𝘯𝘨 𝘊𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘏𝘰̀𝘢 𝘬𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘴𝘰𝘢́𝘵 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘢𝘯𝘢, 𝘚𝘰𝘶𝘵𝘩 𝘊𝘢𝘳𝘰𝘭𝘪𝘯𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘈𝘳𝘬𝘢𝘯𝘴𝘢𝘴 đ𝘢̃ 𝘲𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘵𝘶̛̀ 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘶 𝘴𝘦̃ 𝘯𝘨𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘳𝘢̉ 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘣𝘰̂̉ 𝘴𝘶𝘯𝘨 $300/𝘵𝘶𝘢̂̀𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘤𝘩𝘢̂́𝘱 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 đ𝘰́ đ𝘢̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘲𝘶𝘺 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘳𝘰̃ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 đ𝘢̣𝘰 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘈𝘙𝘈.

𝘏𝘰̣ 𝘭𝘢̣̂𝘱 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘯, 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘢 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘤𝘢̆́𝘵 𝘣𝘰̉ 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘣𝘰̂̉ 𝘴𝘶𝘯𝘨.

𝘛𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 Đ𝘰̂́𝘤 𝘵𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘢𝘯𝘢 𝘎𝘳𝘦𝘨 𝘎𝘪𝘢𝘯𝘧𝘰𝘳𝘵𝘦 𝘯𝘰́𝘪 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 “𝘣𝘢̂𝘺 𝘨𝘪𝘰̛̀ 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘬𝘦́𝘰 𝘥𝘢̀𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘭𝘰̛̣𝘪 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘤𝘶̉𝘢 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘢𝘯𝘨 đ𝘢𝘯𝘨 𝘨𝘢̂𝘺 𝘩𝘢̣𝘪 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘩𝘰̛𝘯 𝘭𝘰̛̣𝘪.”

 

𝘛𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 Đ𝘰̂́𝘤 𝘵𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘜𝘵𝘢𝘩 𝘚𝘱𝘦𝘯𝘤𝘦𝘳 𝘊𝘰𝘹 𝘯𝘰́𝘪 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 đ𝘢̀𝘪 𝘊𝘕𝘕 𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘷𝘦̂̀ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘵𝘰̛́𝘪 đ𝘢̣𝘪 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘭𝘢̀ 𝘺́ 𝘵𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘺, 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘣𝘢́𝘰 𝘤𝘢́𝘰 𝘴𝘰̂́ 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘭𝘢̀𝘮 𝘵𝘩𝘢̂́𝘱 𝘩𝘰̛𝘯 𝘥𝘶̛̣ đ𝘰𝘢́𝘯 𝘨𝘢̂̀𝘯 đ𝘢̂𝘺 “𝘭𝘢̀ 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘢̂́𝘵 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘹𝘢̉𝘺 𝘳𝘢 𝘬𝘩𝘪 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘵𝘳𝘢̉ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘭𝘢𝘰 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 đ𝘦̂̉ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤.”

Đ𝘢̉𝘯𝘨 𝘋𝘢̂𝘯 𝘊𝘩𝘶̉ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘢́𝘯 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘢́𝘤 𝘭𝘢̣̂𝘱 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘯 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘷𝘢̣̂𝘺 𝘮𝘢̀ 𝘨𝘪𝘢̉𝘪 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘢̣𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘭𝘢𝘰 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘯𝘰̛𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘣𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘭𝘺́ 𝘥𝘰 𝘬𝘩𝘢́𝘤, 𝘤𝘩𝘢̆̉𝘯𝘨 𝘩𝘢̣𝘯 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘯𝘰̂̃𝘪 𝘭𝘰 𝘣𝘪̣ 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̃𝘮 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘵𝘢̣𝘪 𝘯𝘰̛𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘬𝘩𝘪 đ𝘢̣𝘪 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘩𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘬𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘦̂́

 

𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘤𝘩𝘰̂̃ 𝘨𝘶̛̉𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘤𝘢́𝘪 đ𝘦̂̉ đ𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̣𝘤 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘩𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘮𝘰̛̉ 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘭𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̂́𝘱, 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘭𝘢̀ đ𝘰̂́𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘭𝘢𝘰 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘭𝘢̃𝘯𝘩 𝘭𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘨𝘪𝘰̛̀, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘯 𝘬𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘢 đ𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘩𝘰𝘢̀𝘯 𝘤𝘢̉𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘳𝘶̉𝘪 𝘳𝘰 𝘷𝘦̂̀ 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘬𝘩𝘰̉𝘦…

𝘋𝘢̂𝘯 𝘉𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘙𝘰 𝘒𝘩𝘢𝘯𝘯𝘢 (𝘋𝘢̂𝘯 𝘊𝘩𝘶̉-𝘊𝘢𝘭𝘪𝘧𝘰𝘳𝘯𝘪𝘢) 𝘷𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘴𝘰̂́ 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘪̣ 𝘨𝘪𝘢 𝘋𝘢̂𝘯 𝘊𝘩𝘶̉ 𝘬𝘩𝘢́𝘤 đ𝘰̂̉ 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘺 đ𝘢̃ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̣𝘶 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘭𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘭𝘢𝘰 đ𝘰̣̂𝘯𝘨.

“𝘛𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘭𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘭𝘺́ 𝘥𝘰 𝘮𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘺 𝘭𝘢̣𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘭𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘩𝘪̉𝘯𝘩,” 𝘰̂𝘯𝘨 𝘒𝘩𝘢𝘯𝘯𝘢 𝘯𝘰́𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘔𝘚𝘕𝘉𝘊 𝘷𝘢̀ 𝘬𝘦̂𝘶 𝘨𝘰̣𝘪 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘏𝘰̣̂𝘪 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢 đ𝘢̣𝘰 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘨𝘢̂́𝘱 đ𝘰̂𝘪 𝘮𝘶̛́𝘤 𝘭𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘰̂́𝘪 𝘵𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘤𝘶̉𝘢 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘦̂𝘯 $15/𝘨𝘪𝘰̛̀.

 

𝘖̂𝘯𝘨 𝘒𝘩𝘢𝘯𝘯𝘢 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘯𝘰́𝘪 𝘤𝘢̂̀𝘯 𝘩𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘩𝘰 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘷𝘶̣ 𝘤𝘩𝘢̆𝘮 𝘴𝘰́𝘤 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘦𝘮 đ𝘦̂̉ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘱𝘩𝘶̣ 𝘯𝘶̛̃ 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘲𝘶𝘢𝘺 𝘭𝘢̣𝘪 𝘯𝘰̛𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤.

𝘛𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘤𝘢̂̀𝘯 đ𝘦̂̉ 𝘺́ đ𝘦̂̀ 𝘯𝘨𝘩𝘪̣ 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘮𝘶̛́𝘤 𝘭𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘰̂́𝘪 𝘵𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘦̂𝘯 $15/𝘨𝘪𝘰̛̀ đ𝘢̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘏𝘢̣ 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘯 đ𝘶̛𝘢 𝘷𝘢̀𝘰 𝘥𝘶̛̣ 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘈𝘙𝘈 𝘤𝘢́𝘤𝘩 đ𝘢̂𝘺 𝘣𝘢 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘶 đ𝘰́ 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘳𝘶́𝘵 𝘳𝘢 𝘷𝘪̀ 𝘨𝘢̣̆𝘱 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘴𝘶̛̣ 𝘱𝘩𝘢̉𝘯 đ𝘰̂́𝘪 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘮𝘦̃ 𝘤𝘶̉𝘢 đ𝘢̉𝘯𝘨 𝘊𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘏𝘰̀𝘢; 𝘤𝘶𝘰̂́𝘪 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘛𝘰̂̉𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘑𝘰𝘦 𝘉𝘪𝘥𝘦𝘯 đ𝘢̃ 𝘬𝘺́ 𝘣𝘢𝘯 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘈𝘙𝘈 𝘮𝘢̀ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘭𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘰̂́𝘪 𝘵𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶.

𝘓𝘢̣̂𝘱 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 đ𝘢̉𝘯𝘨 𝘋𝘢̂𝘯 𝘊𝘩𝘶̉ 𝘬𝘩𝘢́ 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘲𝘶𝘢́𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢𝘯 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘢́𝘤 𝘥𝘢̂𝘯 𝘣𝘪𝘦̂̉𝘶, 𝘯𝘨𝘩𝘪̣ 𝘴𝘪̃ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘏𝘰̣̂𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘭𝘢̃𝘯𝘩 đ𝘢̣𝘰 𝘏𝘢̀𝘯𝘩 𝘗𝘩𝘢́𝘱. 𝘛𝘢̣𝘪 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘩𝘰̣𝘱 𝘣𝘢́𝘰 𝘩𝘰̂𝘮 𝘛𝘩𝘶̛́ 𝘏𝘢𝘪, 10 𝘛𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘕𝘢̆𝘮, 𝘣𝘢̀ 𝘑𝘦𝘯 𝘗𝘴𝘢𝘬𝘪, 𝘱𝘩𝘢́𝘵 𝘯𝘨𝘰̂𝘯 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘛𝘰̀𝘢 𝘉𝘢̣𝘤𝘩 𝘖̂́𝘤, 𝘯𝘰́𝘪 𝘤𝘰́ “𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘺𝘦̂́𝘶 𝘵𝘰̂́ 𝘭𝘰̛́𝘯 𝘩𝘰̛𝘯” đ𝘢𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘶̛̃ 𝘤𝘩𝘢̂𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘢 𝘰̛̉ 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘩𝘰̛𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘭𝘰̛̣𝘪 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱.

𝘛𝘩𝘦𝘰 𝘣𝘢̀ 𝘗𝘴𝘢𝘬𝘪, 𝘵𝘺̉ 𝘭𝘦̣̂ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘪𝘦̂𝘮 𝘤𝘩𝘶̉𝘯𝘨, 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘷𝘶̣ 𝘵𝘳𝘰̂𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘶̛̃ 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘷𝘢̀ 𝘮𝘰̛̉ 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̣𝘤 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘭𝘢̣𝘪 đ𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘰́ 𝘵𝘢́𝘤 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 đ𝘦̂́𝘯 𝘲𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘭𝘢𝘰 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘯𝘦̂𝘯 đ𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘩𝘢𝘺 𝘤𝘩𝘶̛𝘢. 𝘉𝘢̀ 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘩𝘶̉ 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘺 “𝘵𝘳𝘢̉ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘮𝘶̛́𝘤 𝘭𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤” 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘭𝘢𝘰 đ𝘰̣̂𝘯𝘨.

 

𝘛𝘰̂̉𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘑𝘰𝘦 𝘉𝘪𝘥𝘦𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘰̀𝘯 𝘵𝘢́𝘮 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘔𝘺̃ 𝘣𝘪̣ 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘴𝘰 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 đ𝘢̣𝘪 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘷𝘢̀ 𝘰̂𝘯𝘨 𝘨𝘰̣𝘪 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘣𝘰̂̉ 𝘴𝘶𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ “𝘮𝘢̣𝘤𝘩 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨” (𝘭𝘪𝘧𝘦𝘭𝘪𝘯𝘦) 𝘤𝘶̉𝘢 𝘩𝘰̣. “𝘊𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘴𝘦̃ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢𝘺 𝘭𝘶̛𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘣𝘢̀𝘰 𝘔𝘺̃ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢.

𝘛𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 đ𝘰́, 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘩𝘰̣𝘱 𝘣𝘢́𝘰 𝘰̛̉ 𝘛𝘰̀𝘢 𝘉𝘢̣𝘤𝘩 𝘖̂́𝘤 𝘩𝘰̂𝘮 𝘛𝘩𝘶̛́ 𝘚𝘢́𝘶 𝘵𝘶𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤, 𝘉𝘰̣̂ 𝘛𝘳𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘛𝘢̀𝘪 𝘊𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘑𝘢𝘯𝘦𝘵 𝘠𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘤𝘢́𝘤 𝘥𝘶̛̃ 𝘭𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘦̂́ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘶̉𝘯𝘨 𝘩𝘰̣̂ 𝘭𝘢̣̂𝘱 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘯 “𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘥𝘢̂̃𝘯 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘭𝘢𝘰 đ𝘰̣̂𝘯𝘨.”

𝘉𝘢̀ 𝘯𝘰́𝘪 𝘹𝘦𝘮 𝘹𝘦́𝘵 𝘥𝘶̛̃ 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘨𝘢̀𝘯𝘩 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘦̂́ 𝘤𝘰́ 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘭𝘰̛̣𝘪 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘤𝘢𝘰 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘤𝘰́ 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘵𝘺̉ 𝘭𝘦̣̂ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘪̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘨𝘪𝘢̉𝘮 𝘹𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘭𝘺́ 𝘭𝘦̃ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘪̣ 𝘨𝘪𝘢 𝘊𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘏𝘰̀𝘢 𝘮𝘢̀ 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘤𝘰́ 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘭𝘢̣𝘪.

𝘊𝘢́𝘤 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘤𝘶̛́𝘶 𝘤𝘶̉𝘢 𝘬𝘩𝘶 𝘷𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘶̛ 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘥𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘶̉𝘯𝘨 𝘩𝘰̣̂ 𝘲𝘶𝘢𝘯 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘢̀ 𝘠𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯. 𝘒𝘩𝘢̉𝘰 𝘴𝘢́𝘵 𝘩𝘰̂̀𝘪 𝘛𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘏𝘢𝘪, 2021, 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘨𝘢̂𝘯 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘑𝘗𝘔𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯 𝘊𝘩𝘢𝘴𝘦 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘤𝘰́ 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘪́𝘵 𝘣𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘭𝘰̛̣𝘪 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘬𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘯 𝘬𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘢 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 đ𝘪 𝘭𝘢̀𝘮.

 

𝘒𝘩𝘢̉𝘰 𝘴𝘢́𝘵 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘏𝘰̣̂𝘪 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘵𝘩𝘦̂𝘮 $600/𝘵𝘶𝘢̂̀𝘯 𝘩𝘰̂̀𝘪 đ𝘢̂̀𝘶 đ𝘢̣𝘪 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘭𝘢𝘰 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘣𝘪̣ 𝘮𝘢̂́𝘵 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘷𝘢̀ 𝘩𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 đ𝘢̃ 𝘲𝘶𝘢𝘺 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘬𝘩𝘪 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘣𝘰̂̉ 𝘴𝘶𝘯𝘨 𝘯𝘢̀𝘺 𝘩𝘦̂́𝘵 𝘩𝘢̣𝘯.

𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘤𝘶̛́𝘶 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘕𝘨𝘢̂𝘯 𝘏𝘢̀𝘯𝘨 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘜̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘔𝘺̃ 𝘬𝘩𝘶 𝘷𝘶̛̣𝘤 𝘊𝘩𝘪𝘤𝘢𝘨𝘰 𝘹𝘦𝘮 𝘹𝘦́𝘵 𝘥𝘶̛̃ 𝘭𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘷𝘦̂̀ 𝘣𝘢̉𝘰 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘪̀𝘮 𝘬𝘪𝘦̂́𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘭𝘢̀𝘮 𝘵𝘶̛̀ 2013 đ𝘦̂́𝘯 2019 𝘨𝘩𝘪 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘭𝘰̛̣𝘪 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘪́𝘤𝘩 𝘤𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘪̀𝘮 𝘬𝘪𝘦̂́𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘭𝘢̀𝘮 𝘩𝘰̛𝘯 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘷𝘢̀ 𝘬𝘩𝘪 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘤𝘩𝘢̂́𝘮 𝘥𝘶̛́𝘵 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘢 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪̀𝘮 𝘬𝘪𝘦̂́𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘭𝘢̀𝘮 𝘯𝘶̛̃𝘢.

𝘛𝘩𝘦𝘰 𝘛𝘰̂̉𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘉𝘪𝘥𝘦𝘯, 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘯𝘦̂́𝘶 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 đ𝘦̂̀ 𝘯𝘨𝘩𝘪̣ “𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘩𝘰̛̣𝘱” 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 đ𝘰́ 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘮𝘢̂́𝘵 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱. “𝘕𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘔𝘺̃ 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤.

𝘛𝘰̂𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪̃ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘢𝘪 𝘵𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘣𝘰̂́ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘢̂𝘯 𝘔𝘺̃ 𝘴𝘦̃ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 đ𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘤𝘢̉ 𝘬𝘩𝘪 𝘵𝘪̀𝘮 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘵𝘰̂́𝘵 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘰̛ 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘭𝘢̀ đ𝘢̃ đ𝘢́𝘯𝘩 𝘨𝘪𝘢́ 𝘵𝘩𝘢̂́𝘱 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘢̂𝘯 𝘔𝘺̃,” 𝘰̂𝘯𝘨 𝘉𝘪𝘥𝘦𝘯 𝘯𝘰́𝘪 𝘩𝘰̂𝘮 𝘲𝘶𝘢 𝘛𝘩𝘶̛́ 𝘏𝘢𝘪, 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘵𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘤𝘶̉𝘢 𝘊𝘉𝘚 𝘕𝘦𝘸𝘴.

𝘓𝘺́ 𝘭𝘦̃ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘪̣ 𝘨𝘪𝘢 𝘋𝘢̂𝘯 𝘊𝘩𝘶̉ 𝘱𝘩𝘢̉𝘯 𝘢́𝘯𝘩 𝘲𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘵𝘢̂𝘮 𝘤𝘶̉𝘢 𝘩𝘰̣ 𝘹𝘦𝘮 𝘹𝘦́𝘵 𝘷𝘢̀ 𝘣𝘢𝘯 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘢́𝘤 đ𝘢̣𝘰 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘬𝘪́𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘦̂́ 𝘭𝘰̛́𝘯 𝘮𝘢̀ 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘶̉ 𝘉𝘪𝘥𝘦𝘯 𝘮𝘰̛́𝘪 đ𝘦̂̀ 𝘯𝘨𝘩𝘪̣ 𝘨𝘢̂̀𝘯 đ𝘢̂𝘺:

𝘒𝘦̂́ 𝘏𝘰𝘢̣𝘤𝘩 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘓𝘢̀𝘮 (𝘈𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘢𝘯 𝘑𝘰𝘣𝘴 𝘗𝘭𝘢𝘯) 𝘷𝘢̀ 𝘒𝘦̂́ 𝘏𝘰𝘢̣𝘤𝘩 𝘎𝘪𝘢 Đ𝘪̀𝘯𝘩 (𝘈𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘢𝘯 𝘍𝘢𝘮𝘪𝘭𝘺 𝘗𝘭𝘢𝘯) 𝘤𝘰́ 𝘵𝘰̂̉𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪 𝘱𝘩𝘪́ 𝘵𝘰̛́𝘪 $4,000 𝘵𝘺̉.

𝘛𝘳𝘰̣𝘯𝘨 𝘵𝘢̂𝘮 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘢́𝘤 𝘬𝘦̂́ 𝘩𝘰𝘢̣𝘤𝘩 𝘯𝘢̀𝘺 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘨𝘪𝘢 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 đ𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘶̛ 𝘹𝘢̂𝘺 𝘥𝘶̛̣𝘯𝘨 𝘤𝘰̛ 𝘴𝘰̛̉ 𝘩𝘢̣ 𝘵𝘢̂̀𝘯𝘨, 𝘵𝘢̣𝘰 𝘳𝘢 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘮𝘶̛́𝘤 𝘭𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘤𝘢𝘰 𝘮𝘢̀ 𝘤𝘰̀𝘯 𝘯𝘩𝘢̆́𝘮 𝘨𝘪𝘢 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘶́𝘤 𝘭𝘰̛̣𝘪 𝘹𝘢̃ 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘢́𝘤 𝘨𝘪𝘢 đ𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘭𝘶̛𝘶 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘨𝘩𝘦̀𝘰 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘮𝘰̛̉ 𝘳𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘢̆𝘮 𝘴𝘰́𝘤 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘬𝘩𝘰̉𝘦, 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘷𝘶̣ 𝘵𝘳𝘰̂𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘶̛̃ 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘮𝘪𝘦̂̃𝘯 𝘱𝘩𝘪́, 𝘮𝘪𝘦̂̃𝘯 𝘩𝘰̣𝘤 𝘱𝘩𝘪́ đ𝘢̣𝘪 𝘩𝘰̣𝘤 𝘤𝘰̂𝘯𝘨, 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘩𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘦𝘮 𝘨𝘪𝘢 đ𝘪̀𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘦̀𝘰…

𝘏𝘢𝘪 𝘥𝘶̛̣ 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘭𝘰̛́𝘯 𝘯𝘢̀𝘺 đ𝘢𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘏𝘰̣̂𝘪 𝘣𝘢̀𝘯 𝘵𝘩𝘢̉𝘰 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘹𝘦𝘮 𝘳𝘢 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘬𝘩𝘰́ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘴𝘶̛̣ đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘩𝘪̉𝘯𝘩 𝘭𝘰̛́𝘯 𝘥𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘯𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘨𝘩𝘪̣ 𝘴𝘪̃ 𝘋𝘢̂𝘯 𝘊𝘩𝘶̉ 𝘷𝘢̀ 𝘊𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘏𝘰̀𝘢 𝘤𝘰̀𝘯 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘹𝘢 𝘮𝘢̀ 𝘷𝘢̂́𝘯 đ𝘦̂̀ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘣𝘢̀𝘺 𝘰̛̉ 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘷𝘪́ 𝘥𝘶̣.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.