Tin Tức

Mỹ: Cho quá giang. Người đàn ông gốc Việt bị cướp 𝖛𝖆̀ giết,chặtxác tànbạo

Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼h̼a̼n̼e̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼x̼e̼.̼

T̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼”̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼h̼a̼n̼e̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼I̼n̼d̼i̼a̼n̼a̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼1̼7̼ ̼v̼à̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼F̼o̼r̼t̼ ̼W̼a̼y̼n̼e̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼4̼.̼

T̼r̼a̼n̼g̼ ̼Y̼a̼h̼o̼o̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼-̼4̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼F̼o̼r̼t̼ ̼W̼a̼y̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼3̼-̼4̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼-̼4̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼”̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ạ̼c̼”̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼5̼-̼4̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼b̼á̼m̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼.̼

C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼.̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼4̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼M̼a̼t̼t̼h̼e̼w̼ ̼J̼.̼ ̼C̼r̼a̼m̼e̼r̼,̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼J̼a̼c̼o̼b̼ ̼D̼.̼ ̼C̼a̼r̼r̼e̼o̼n̼-̼H̼a̼m̼i̼l̼t̼o̼n̼,̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼C̼o̼d̼y̼ ̼C̼l̼e̼m̼e̼n̼t̼s̼,̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼r̼a̼m̼e̼r̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼3̼-̼4̼.̼

C̼r̼a̼m̼e̼r̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼”̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼o̼a̼n̼”̼,̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼J̼e̼r̼e̼m̼y̼ ̼W̼e̼b̼b̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼W̼P̼T̼A̼2̼1̼.̼

“̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼ ̼H̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼G̼o̼F̼u̼n̼d̼M̼e̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼4̼.̼

M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼w̼s̼w̼e̼e̼k̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼2̼4̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼-̼5̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼7̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼a̼.̼

Một nhà hảo tâm ẩn danh đã quyên góp đến 20.000 USD cho gia đình ông Nguyen. Không ít người xót xa, cho rằng chỉ vì muốn giúp người mà ông Nguyen đã mất mạng.

V̼ụ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼Á̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼g̼.̼

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.