𝙏𝙤𝙖̀n𝙘𝙖̉𝙣𝙝𝒗𝒖̣𝒔𝒂́𝒕𝒉𝒂̣𝒊 𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏, 𝒃𝒊̣𝒄𝒖̛𝒂𝒙𝒂́𝒄 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒉𝒐 3𝒕𝒆̂𝒏 𝑴𝒚̃ 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 đ𝒊 𝒒𝒖𝒂́ 𝒈𝒊𝒂𝒏𝒈

𝗙𝗼𝗿𝘁 𝗪𝗮𝘆𝗻𝗲 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗽𝗵𝗼̂́ 𝗻𝗵𝗼̉ 𝘁𝗮̣𝗶 𝘁𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗯𝗮𝗻𝗴 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻𝗮 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗼̣̂𝗻𝗴 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗱𝗮 𝘁𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝗺 đ𝗮 𝘀𝗼̂́ 𝘁𝘆̉ 𝗹𝗲̣̂, 𝗱𝗮̂𝗻 𝗔́ 𝗰𝗵𝗮̂𝘂 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗵𝗼̛𝗻 𝟰% đ𝗮 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗹𝗮̀ 𝗧𝗵𝗮́𝗶 𝘃𝗮̀ 𝗠𝗶𝗲̂́𝗻 Đ𝗶𝗲̣̂𝗻, 𝗰𝗼̣̂𝗻𝗴 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝘁𝗮̣𝗶 đ𝗮̂𝘆 𝗰𝗵𝗶̉ 𝘃𝗮̀𝗶 𝘁𝗿𝗮̆𝗺, 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 đ𝗲̂́𝗻 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗻𝗴𝗮̀𝗻 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶, 𝘁𝘂̛́𝗰 𝗰𝗵𝗶̉ 𝟬.𝟯%.

𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝘃𝘂̛̀𝗮 𝗾𝘂𝗮 đ𝗮̃ 𝘅𝗮̉𝘆𝗿𝗮 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 đ𝗮𝘂𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗮̣𝗶 đ𝗮̂𝘆. 𝗔𝗻𝗵 𝗦𝗵𝗮𝗻𝗲 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 (𝗧𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻) 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗵𝗼𝗮̣𝘁đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁𝘁𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗼̣̂𝗻𝗴 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗙𝗼𝗿𝘁 𝗪𝗮𝘆𝗻𝗲 𝗯𝗮̂́𝘁 𝗸𝗲̂̉ 𝘁𝗼̂𝗻 𝗴𝗶𝗮́𝗼 𝗻𝗮̀𝗼 𝗱𝘂̀ 𝗹𝗮̀ 𝗰𝗵𝘂̀𝗮 𝗵𝗮𝘆 𝗻𝗵𝗮̀ 𝘁𝗵𝗼̛̀, 𝗮𝗶 𝗻𝗵𝗼̛̀ 𝗹𝗮̀ 𝗮𝗻𝗵 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 𝘁𝗶̀𝗻𝗵 𝗴𝗶𝘂́𝗽 đ𝗼̛̃.

𝗔𝗻𝗵 đ𝗮̃ 𝗹𝗮̀𝗺 𝗠𝗖, 𝘁𝗼̂̉ 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗰𝗮́𝗰 𝗵𝗼𝗮̣𝘁 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝗰𝗼̣̂𝗻𝗴 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗴𝗮̂𝘆𝗾𝘂𝘆̃ 𝗰𝗵𝗼 đ𝗶̣𝗮 𝗽𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛ 𝗴𝗶𝘂́𝗽 đ𝗼̛̃ 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗸𝗵𝗶 𝗵𝗼̣ 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘃𝗶̀ 𝘃𝗮̣̂𝘆 𝗺𝗼̣𝗶 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗮𝗶 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗯𝗶𝗲̂́𝘁 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗺𝗲̂́𝗻.

𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟮𝟯/𝟰 𝘃𝘂̛̀𝗮 𝗾𝘂𝗮 𝗮𝗻𝗵 đ𝗮̃ 𝗯𝗶̣𝗴 𝗶𝗲̂𝘁𝗰 𝗵𝗲̂́ 𝘁 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗮́𝗰𝗵𝗱𝗮̃𝗺𝗮𝗻.

𝗧𝗼̂́𝗶 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟮𝟯/𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟭 𝘃𝘂̛̀𝗮 𝗾𝘂𝗮, 𝘀𝗮𝘂 𝗸𝗵𝗶𝗰𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱 𝘃𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗲 𝘃𝗲̂̀, 𝗮𝗻𝗵 𝗧𝗿𝗼̣𝗻𝗴 đ𝗮̃ 𝗰𝗵𝗼 𝟮 đ𝘂̛́𝗮 𝗱𝗮 𝘁𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗯𝗮𝗻𝗴 𝟯 𝘁𝗲̂𝗻 𝗹𝗲̂𝗻 𝘅𝗲 𝗾𝘂𝗮́ 𝗴𝗶𝗮𝗻𝗴

𝐀𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐮́𝐩 đ𝐨̛̃ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐤𝐞̂̉ 𝐀́ 𝐜𝐡𝐚̂𝐮 𝐡𝐚𝐲 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠, 𝐌𝐞̂̃… 𝐧𝐞̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐚𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐚́ 𝐠𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐱𝐞 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜.

𝟐 đ𝐮̛́𝐚 𝐥𝐚̀ 𝐌𝐚𝐭𝐡𝐞𝐰 𝐂𝐫𝐚𝐦𝐞𝐫 𝐈𝐈 𝐯𝐚̀ 𝐉𝐚𝐜𝐨𝐛 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐨𝐧-𝐇𝐚𝐦𝐢𝐥𝐭𝐨𝐧 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́ đ𝐚̃ 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐚𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 đ𝐨̂̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐅𝐨𝐫𝐭 𝐖𝐚𝐲𝐧𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̂́𝐭𝐭𝐡𝐢̀𝐧𝐡𝐥𝐢̀𝐧𝐡𝐛𝐨́𝐩𝐜𝐨̂̉𝐚𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚̂́𝐭𝐭𝐢̉𝐧𝐡

L𝐮́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̀𝐧𝐬𝐨̂́𝐧𝐠, 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́𝐛𝐨̣𝐧𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐥𝐨̂𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨 đ𝐨̂̀ 𝐯𝐚̀ đ𝐚̣̂𝐩đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐚𝐧𝐡 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐞̂̀𝐧𝐧𝐡𝐚̀ 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚́𝐢𝐜 𝐡 𝐞̂́ 𝐭 𝐯𝐢̀𝐜𝐡 𝐚̂́ 𝐧𝐭 𝐡 𝐮̛ 𝐨̛ 𝐧𝐠𝐬 𝐨̣ 𝐧𝐚̃𝐨.

𝐒𝐚𝐮 đ𝐨́ 𝐛𝐨̣𝐧𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̉𝐧𝐦𝐨́𝐜 𝐭𝐮́𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐆𝐨𝐬𝐡𝐞𝐧𝐦𝐮𝐚𝐝𝐚𝐨 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐚̣̆t𝐱 .𝐚́ 𝐜 𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮𝐤𝐡𝐮́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐨̉ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐛𝐚𝐨 𝐫𝐚́𝐜 đ𝐞𝐧 𝐜𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐚̣𝐢 𝐛𝐨̉ 𝐥𝐞̂𝐧 𝐱𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐛𝐢̣ đ𝐞𝐦 𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐝𝐮̛̣ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐢𝐭𝐚𝐧.

𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐛𝐢̣𝐦 𝐚̂́ 𝐭 𝐭 𝐢́ 𝐜𝐡, 𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛ đ𝐚̃ 𝐡𝐞̣𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐯𝐨̛̣ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐥𝐚𝐧𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧c𝐚̉𝐧𝐡𝐛𝐚́𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦, 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧𝐥𝐮̛̣𝐜, 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐭𝐢̀.𝐦 𝐪𝐮𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠

𝐂𝐚̉𝐧𝐡𝐬𝐚́𝐭 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐛𝐨̉ 𝐛𝐚̉𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝐱𝐞 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̀𝐨 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭𝐜𝐚̉𝐧𝐡𝐬𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐮́𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦𝐯𝐮̣ đ𝐚̃ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐫𝐚𝐛𝐨̣𝐧𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐱𝐞 𝐜𝐮̉𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐨,

.B𝐨̣𝐧𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠𝐬𝐨̛̣𝐡𝐚̃𝐢𝐛𝐨̉𝐭𝐫𝐨̂́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨̂𝐧𝐠𝐭𝐫𝐮́𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐫𝐚̀𝐨 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐝𝐚̂𝐧 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́ .

.𝐂.𝐚̉𝐧𝐡𝐬𝐚́𝐭 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐨̛𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲𝐛𝐨̣𝐧𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 đ𝐚̂𝐮, 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐱𝐞 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐚𝐨𝐫𝐚́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̉𝐧𝐡𝐭𝐡𝐢𝐭𝐡𝐞̂̉𝐜𝐚̆́𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐮𝐨̂𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐭𝐛𝐢̣𝐫𝐚̣𝐜𝐡𝐧.𝐚́𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠𝐭𝐡𝐞̂̉𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡.𝐚́𝐩 𝐱𝐞́𝐭𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦𝐀𝐃𝐍.

𝐁.𝐨̣𝐧𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐞̂𝐧 𝐫𝐚đ𝐚̂̀𝐮𝐭𝐡𝐮́ 𝐝𝐨𝐜𝐚̉𝐧𝐡𝐬𝐚́𝐭𝐩𝐡𝐚́.𝐭 𝐥𝐞̣̂𝐧.𝐡 𝐜𝐚̉𝐧𝐡𝐛𝐚́.𝐨 𝐚𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝐜𝐡𝐚̂́.𝐩𝐛𝐨̣𝐧𝐭.𝐨̣̂.𝐢𝐩𝐡𝐚̣.𝐦 𝐬𝐞̃ 𝐛𝐢̣𝐭𝐨̣̂.𝐢 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠, 𝟐 𝐭𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧𝐜𝐡𝐢̉đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐢̣𝐛𝐚̆́.𝐭 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲.

𝐂𝐡𝐮̛𝐚 𝐧𝐨́𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐡𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐯𝐚̂̃𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐨̀𝐧𝐠đ.𝐢.𝐞̂̀𝐮𝐭𝐫.𝐚 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜.𝐚̉𝐧𝐡𝐬𝐚́.𝐭

𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐢́𝐚 𝐜𝐚̣𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐮̛𝐮 𝐲́ 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐝𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐚𝐲 𝐝𝐚̂𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 đ𝐞𝐧, 𝐀́ 𝐜𝐡𝐚̂𝐮 đ𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐡𝐨̣ 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐝𝐚̂𝐧 𝐡𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐚𝐦 𝐜𝐡𝐢̣𝐮, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐛.𝐢̣𝐯𝐮̃𝐤𝐡𝐢́ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐝𝐞̂̃ 𝐛𝐢̣𝐭𝐨̂̉𝐧𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧.𝐠

𝐃𝐚̂𝐧 𝐀́ 𝐜𝐡𝐚̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐢𝐦 𝐥𝐚̣̆𝐧𝐠, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠𝐥𝐚𝐥𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐚𝐢 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐚̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐩𝐡..𝐚̂𝐧 𝐛..𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̂́𝐢𝐱𝐮̛̉,𝐛𝐢̣𝐛𝐚̣𝐨𝐡𝐚̀𝐧.𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐝𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐞̂𝐧 𝐝𝐞̂̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐮̣𝐜𝐭𝐢𝐞̂ 𝐭𝐚̂́.𝐧𝐜𝐨̂.𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐨̣𝐧𝐱𝐚̂́.𝐮.

𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́:

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐚̂̉𝐧𝐭𝐡𝐚̣̂.𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐚̀𝐲:

𝐇𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐫𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐨̂́𝐢. 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐜𝐨́ đ𝐢 𝐝𝐮̛̣ 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐧𝐞̂𝐧 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭,

𝐍𝐞̂́𝐮 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐯𝐢̣ 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐚̣𝐜 đ𝐚̂̀𝐲 𝐩𝐢𝐧.

𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐨̂̃ 𝐯𝐚̆́𝐧𝐠, 𝐭𝐚̣𝐨 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐡𝐨𝐤𝐞̉𝐱𝐚̂́.𝐮.

𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚̣ 𝐪𝐮𝐚́ 𝐠𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐱𝐞, 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐡𝐚̃𝐲 𝐠𝐨̣𝐢𝐜.𝐚̉𝐧𝐡𝐬𝐚́.𝐭𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐡𝐨̣.

𝐊𝐡𝐢 𝐜𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲𝐧𝐠𝐮𝐲𝐡𝐢𝐞̂̉.𝐦, đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̣𝐢 𝐡𝐚̃𝐲 𝐛𝐚̂́𝐦𝟗𝟏𝟏, 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐧𝐨́𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐡𝐞̂́𝐭, 𝐡𝐨̣ 𝐬𝐞̃ 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐫𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡. 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 đ𝐨́𝐧𝐠𝐭𝐡𝐮𝐞̂́𝐭𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐛𝐚𝐧𝐠, 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐲 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐨𝐥𝐮̛̣𝐜𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧.𝐠𝐜.𝐚̉𝐧𝐡𝐬.𝐚́𝐭 𝐧𝐞̂𝐧 𝐥𝐮́𝐜 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐧𝐡𝐨̛̀ 𝐡𝐨̣, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐠𝐢̀ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐚̣𝐢.

𝐊𝐡𝐢 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢𝐦𝐚̂́𝐭𝐭𝐢́𝐜.𝐡,𝐡𝐚̃𝐲 𝐛𝐨̉ 𝐪𝐮𝐚 𝐡𝐢𝐞̂̀.𝐦𝐤𝐡𝐢́𝐜.𝐡, 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦, 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐥𝐮̛̣𝐜 đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠,𝐜.𝐚̉𝐧𝐡𝐬𝐚́.𝐭, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦, 𝐯𝐢̀ đ𝐚̂́𝐭 𝐌𝐲̃ 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐞̂𝐧 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐛𝐨̉ 𝐥𝐨̛̃ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐯𝐚̀𝐧𝐠, 𝐤.𝐞̉𝐱𝐚̂́.𝐮 𝐩𝐡𝐢 𝐭𝐚𝐧𝐜𝐡𝐮̛́.𝐧𝐠𝐜𝐮̛́ 𝐭𝐡𝐢̀𝐜𝐚̉.𝐧𝐡𝐬𝐚́.𝐭 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐨́𝐭𝐫.𝐮𝐲𝐭𝐢̀.𝐦 𝐫𝐚 𝐝𝐚̂́.𝐮𝐯𝐞̂́𝐭.

𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨̣𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐬𝐞̃ 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢 , 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐮 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐯𝐚̀ đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐠𝐢𝐮́𝐩 đ𝐨̛̃ 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐮́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲.

𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐠𝐨 𝐟𝐮𝐧 𝐦𝐞 𝐛𝐞̂𝐧 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐠𝐢𝐮́𝐩 đ𝐨̛̃ 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐭.𝐚𝐧𝐠𝐥..𝐞̂̃ 𝐜𝐡𝐨 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐥𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐚́𝐢 𝐯𝐢̀ 𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡.

𝐌𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚̂̀𝐮𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂.𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠, 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭𝐪𝐮.𝐚 𝐠𝐢𝐚̂𝐲 𝐩𝐡𝐮́𝐭đ𝐚.𝐮𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧.𝐠 𝐧𝐚̀𝐲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.